Генераленият директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (ГД АГРИ, ЕК) каза пред Комисията по земеделие (СОМ AGRI) в Европейския парламент (ЕП) на 10 май, че държавите членки трябва да направят повече за устойчивостта на климата и околната среда в своите стратегически планове по ОСП 2023-2027.

Според Волфганг Бурчер, страните са успели да постигнат напредък относно по-справедливото разпределение на подкрепата, но същевременно трябва да подобрят допълнително разпоредбите, свързани с равенството между половете.

Генералнитя директор на ГД АГРИ обясни, че за всички получени най-късно до 1 януари 2022 г. стратегически планове вече са изпратени писма за наблюдение. Предстои до края на май да бъдат изпратени писмата до Словакия, Румъния, България и Германия, докато писмата, адресирани до двата региона на Белгия (Фландрия и Валония) се очаква да бъдат изпратени преди 15 юни.

Националните столици „много ясно заявиха, че очакват бързо одобрение на националните стратегически планове“, каза Бурчер на членовете на СОМ AGRI, като също така подчерта необходимостта от сигурност за фермерите, особено предвид войната в Украйна. „В Съобщението относно продоволствената сигурност от 23 март и в писмата за наблюдение, ние призовахме държавите членки да… вземат предвид този нов контекст и подчертахме необходимостта стратегическите планове по ОСП да играят ключова роля за укрепване на устойчивостта на сектора и насърчаване на адаптирането му към новия геополитически контекст“.

Бурчер каза на евродепутатите, че „по-справедливото разпределение на подпомагането на доходите е в основата на политическата дискусия.. и  доброто послание е, че повечето планове носят подобрение в тази посока“. Той обясни, че е „необходимо доста държави- членки да дадат ясни факти и цифри, за да се разбере по-добре преразпределението към малките и средните ферми- особено в онези страни, които твърдят, че не е необходимо да прилагат 10% преразпределително плащане, тъй като в тяхната страна разпределението вече е справедливо.“

ЕК също така приветства „доста значителните усилия на много държави-членки“ да насърчат производството на протеинови култури.

По отношение на устойчивостта на околната среда и климата, Волфганг Бурчер каза, че „е необходима още работа”, тъй като в много случаи не е имало достатъчно информация, за да се оцени небходимата амбиция и приноса към целите на ОСП за околна среда и климат. „Някои стратегически планове показват относително добър потенциал, но повечето изискват адаптация, за да се осигури пълно съответствие със законовите изисквания“, добави той.

Базовите изисквания не винаги отговарят на очакваното ниво, което също представлява проблем за дизайна на еко-схемите, защото ако ДЗЕС (стандартите за добро земеделско и екологично състояние) не са достатъчно амбициозни и не отговарят на очакваната рамка, еко-схемите също няма да отговорят на изискванията.”, поясни Бурчер и добави „Може би най-големият проблем, който възниква в контекста на стандартите за ДЗЕС е сеитбообращението“. Редица държави-членки поискаха да бъдат изцяло освободени от това изискване. „Дерогацията от сеитбообращението трябва да бъде много добре обоснована, като по-специално се вземат предвид климатичните условия“, настоя Генералнитя директор на ГД АГРИ.

Общо държавите членки са предложили почти 184 еко-схеми и повече от 250 агроекологични и климатични схеми, като „почти всички напълно се съобразиха с исканията“, каза Бурчер. Като цяло те са амбициозни по отношение на развитието на биологичното земеделие. Той увери евродепутатите „При оценка на съответните интервенции, Комисията взема предвид различните отправни точки“.

Има „добри новини“ и относно механизма за социалната условност, като някои, макар и малко държави-членки са решили да прилагат този механизъм още от 2023, а някои- от 2024 г. Волфганг Бурчер отбеляза, че само няколко държави-членки са предложили мерки в подкрепа на жените в селските райони и ЕК ще настоява това да се подобри.

Източник: информационен бюлетин на МЗм от 16.05.2022 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!