План с мерки за подобряване дейността на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), наваксване с обработката на забавени проекти по ПРСР 2014-2020 г., както и подобряване на публичността и прозрачността в работата изготви и публикува на 25.06.2021 г. ръководният екип на ДФЗ.

ДФЗ отчита в документа следното текущо състояние „забавено разглеждане на процедури и проектни предложения по подхода ЛИДЕР“, както следва:

  • забавени процедури:
Подмерки 4.1. 4.2 6.4.1. 7.2. 7.5. 7.6. други общо
бр. процедури 17 16 28 13 15 4 14 107
  • забавени проектни предложения:
подмерки 4.1. 4.2 6.4.1. 7.2. 7.5. 7.6. други общо
бр. проекти 98 28 173 53 24 3 37 416
заявена субсидия 7 350 000 лв. 2 800 000 лв. 15 570 000 лв. 10 600 0000 лв. 2 160 000 лв. 200 000 лв. 887 000 лв. 39 567 000 лв.

 

Какво предвижда ДФЗ в Плана за действие за преодоляване на забавената обработка на процедурите и проектните предложения?

 1. Промяна на правилника за работа на Дирекция „Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони“, отдел „Водени от общностите местно развитие“:

– всички проектни предложения се обработват от един отдел „ПСВОМР“ с подкрепата на служители от Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ (ОД на ДФЗ), на които ще бъдат възложени допълнителни задачи.

Промяната в правилника е изготвена на 23.06.2021 г. и е предадена за съгласуване в Дирекция „Правна“. На 28.6.2021г. промяната в правилника на дирекция ДПМРСР е изпратена за акредитация в Управляващия орган на ПРСР и Дирекция Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция в МЗХГ.

2 Извършване на контрол върху доклади от приключили Процедури по различните подмерки от стратегиите за ВОМР на МИГ:

До 30.09. 2021 г. ще се обработят всички 107 забавени процедури.

– Мерки за преодоляване на забавата: обособяват се общо 47 работни екипа от отдел „ПСМП“ на ОД на ДФЗ или общо 94 служители, които ще бъдат координирани от отдел „ПСВОМР“ в Цебтрално управление (ЦУ) на ДФЗ.

3. Разглеждане и оценка на проектни предложения, които са част от одобрените процедури на стратегиите за ВОМР на МИГ.

До 15.10.2021 г. ще се разгледат и оценят всички 416 забавени проектни предложения:

– Мерки за преодоляване на забавата:

Увеличава се административния капацитет, като се обособяват общо 76 работни екипа или общо 152 служители, които ще бъдат координирани от отдел „ПСВОМР“ в ЦУ:

  • от отдел „ПСМП“ на ОД на ДФ Земеделие – 40 служители
  • от отдел „РРА“ на ОД на ДФ „Земеделие“ – 112 служители

4. До 30.06.2021 г. ще бъде издадена заповед за възлагане на задачи по подмярка 19.2 на 246 служители от отдел ПСМП и отдел РРА на ОД на ДФЗ , които ще обработват забавените процедури и проектни предложения. 179 бр. служители до 06.07.2021 г. ще преминат обучение и тест по възложените им задачи.

Какви резултати залага ДФЗ?

  • До 30.09. 2021 г. ще се обработят всички 107 забавени процедури.
  • До 15.10.2021 г. ще се разгледат и оценят всички 416 забавени проектни предложения

 

👉Пълният комплект документи за кандидатстване по всички отворени процедури на МИГ в страната, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма, както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Източник: ДФЗ; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ДФЗ с План с мерки за подобряване на дейността, наваксване с обработката на забавени проекти по ПРСР 2014-2020 и подобряване на прозрачността

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!