Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) публикува Заповеди №03-РД/1917 и №03-РД/1916 от 28.06.2021 г. на заместник изпълнителния директор на ДФЗ – РА Владимир Атанасов, с които обявява старта в края на юли месец на два приема по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 (НППЛВС 2019-2023).  

ПЪРВИ прием: От 29 юли до 4 август 2021 г. за проекти с авансово плащане до 15 октомври 2021 г. и финално изпълнение през финансовата 2022 г.

Първият прием ще стартира на 29 юли и ще продължи до 4 август 2021 г. По време на приема ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ, предвиждащи авансово плащане до 15 октомври 2021 г. и приключване на дейностите през финансовата 2022 г. Съгласно Заповед №03-РД/1916 определеният индикативен бюджет е както следва:

  • за финансовата 2022 г.- 5 163 740.60 лв;
  • за финансовата 2023 г.- 1 549 122.18 лв.

👉Запознайте се със👉Заповед № 03-РД/1916

ВТОРИ прием: От 30 юли до 12 август 2021 г.

Вторият прием ще стартира на 30 юли и ще продължи до 12 август 2021 г. Тогава ще се приемат заявления за предоставяне на средства през финансовите 2022 и 2023 години. Съгласно Заповед №03-РД/1917 определеният индикативен бюджет е както следва:

  • за финансовата 2022 г.- 20 487 596, 99 лв;
  • за финансовата 2023 г.- 28 688 323.80 лв.

👉Запознайте се със👉Заповед №03-РД/1917

Допустими инвестиции

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е най – успешно прилаганата мярка от Националната лозаро-винарска програма. По нея се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).

Допустими кандидати

За финансова помощ по дейностите по мярката могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Подпомагане

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е до 90 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. От 17.07.2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта се предоставят най – малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в левове или евро с посочен ДДС.

Кандидатстване

Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ на адрес: ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534. С цел избягване на големи струпвания от хора, ДФЗ апелира за стриктно спазване на предварително записаните часове.

Обнародвани са промени в НАРЕДБА № 6 за прилагане на НППЛВС 2019-2023

В брой 50 на Държавен вестник от 15.06.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС 2019 – 2023. 

Промените в нормативната уредба, уреждаща прилагането на мерките за подпомагане в лозаро-винарския сектор, се отнасят главно за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Разширен е обхватът на допустимите за подпомагане операции по тази дейност, като на кандидатите по мярката е предоставена възможност за финансиране на широк кръг от елементи, необходими за изграждането на една модерна и усъвършенствана капкова система, която да осигури на лозарското стопанство по-висок производствен потенциал. Подпомагането по мярката, включително по дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“, се осъществява на база пределни цени. В резултат на пандемията от COVID-19 максималният размер на подпомагането за 2021 година е увеличен от 75% на 90% от допустимите за възстановяване разходи, като условието за неговото прилагане е заявените проекти да бъдат договорени до 15 октомври 2021 г.

С изменението на наредбата се предвижда и удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2021 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ от 31 юли на 24 септември 2021 г. По този начин ще се осигури допълнителен времеви ресурс на бенефициерите за преодоляване на предизвиканите от пандемията от COVID-19 затруднения при набавянето на необходимите документи.

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/; https://dv.parliament.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!