Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) предлага актуализация на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2022 година (ИГРП 2022).

Проектът на ИГРП 2022 предстои да бъде съгласуван с членовете на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 в рамките на 18-то заседание на КН, което е насроченото за 11 юли 2022 г. Измененията в текста и критериите на подмярка 7.2. трябва да бъдат гласувани/одобрени от КН и нотифицирани (13-та нотификация на програмата) до Европейската комисия, а общините ще кандидатстват на конкурентен принцип.

Съгласно предложената от УО актуализация на ИГРП 2022 до края на настоящата година се очаква да стартират приеми по следните подмерки на удължената с 2 години ПРСР 2014-2020:

  1. Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ – в периода август- октомври, с общ бюджет от 15 млн. евро и максимален % на съфинансиране до 100 %. БФП се отпуска под формата на стандартни разходи по дейности, в евро, за един обучаем, както и за разходи за инвестиции. Подпомагането по подмярката включва и разходи за инвестиции, които могат да включват разходи за закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната цена на актива- необходимостта от инвестицията се обосновава съобразно условията на демонстрационния обект и темите на демонстрационните дейности. Допустими бенефициенти- организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Организациите трябва да провеждат научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории.
  2. Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“- в периода октомври- ноември, общ бюджет от 12.1 млн. евро, максимален размер на БФП за проект е 25 хил. евро.
  3. Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – в периода септември- октомври, с общ бюджет от 29 млн. евро, с минимален размер на допустимите раходи- 10 хил. евро и максимален – до 200 хил. евро, максимален % на съфинансиране 50 %. Допустими бенефициенти- земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
  4. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ – в периода септември- октомври, с бюджет: в зависимост от остатъчния бюджет след приключване обработката на проектните предложения, постъпили в периодите на прием по подмерки 16.1 и 16.4, но не повече от 4 млн. евро; 500 хил. евро е максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата; максимален % на съфинансиране 50 %. Допустими кандидати- организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите.
  5. 4 процедури по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“- в периода юли- септември, с общ бюджет от 150 млн. евро и променени критерии за подбор на проектите се очаква да стартират приеми за:
  • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях– с общ бюджет от 50 млн. евро, максимален % на финансиране до 100 % и 1.5 млн. евро максимален размер на допустимите разходи за проект. Допустими бенефициенти- общини за инвестиции на територията на селските райони в Република България;
  • Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони– с общ бюджет от 50 млн. евро, максимален % на финансиране до 100 % и 1.5 млн. евро максимален размер на допустимите разходи за проект. Допустими бенефициенти- общини от селските райони в РБ за инвестиции, които се осъществяват се на територия на агломерации под 2000 е.ж. и са обслужвани от консолидирани ВиК оператори;
  • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях– с общ бюджет от 35 млн. евро, максимален % на финансиране до 100 % и 1 млн. евро максимален размер на допустимите разходи за проект. Допустими бенефициенти- общини за инвестиции на територията на селските райони в РБ;
  • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност– с общ бюджет от 15 млн. евро, максимален % на финансиране до 100 % и 500 хил. евро максимален размер на допустимите разходи за проект. Допустими бенефициенти- общини за инвестиции на територията на селските райони в РБ.

Към настоящия момент са отворени приеми по следните 4 подмерки на ПРСР 2014-2020:

В сайта на Единната информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 можете да откриете отворените процедури на МИГ към различните европейски програми.

През 2022 г. са реализирани 4 приема по следните 4 подмерки на ПРСР 2014-2020:

Източник: МЗм; https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!