Постановление на Министерски съвет № 435 от 10 декември 2021 г. (ПМС № 435) за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е обнародвано в брой 106 на Държавен вестник (ДВ) от 15.12.2021 г.

Наредбата за ОС урежда условията и редът за извършване на предвидените в Закона за биологичното разнообразие оценка на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Съществен момент в последните промени на Наредбата за ОС е отпадането на първоначалното предложение в проекта на ПМС, което предвиждаше на задължителна ОС да подлежат „планове, програми, проекти и инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, които не попадат в границите на защитени зони и са свързани с промяна на начина на трайно ползване на ливади, пасища и мери или с промяна на предназначението на земеделски земи и горски територии“ и което беше атакувано от заинтересованите страни в рамките на общественото обсъждане на проекта на ПМС.

С ПМС № 435 се въвеждат в Наредбата за ОС процедурни промени за по-прецизно прилагане на разпоредби от Директива 92/43/ЕИО относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, касаещи отчитането на комулатвиния ефект на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в защитените зони, които адресират коментари на ЕК във връзка с процедура за нарушение № 2008/4461. Задействаната от ЕК процедура за нарушение е свързана с практиката на Република България за разрешаване на икономически дейности в места от Натура 2000, която не е в съответствие със задълженията по чл. 6, параграф 3, във връзка с чл. 7 от Директива 92/43/ЕИО. В Частичната предварителна оценка на въздействието (ЧПОВ) на проекта за ПМС се пояснява „От ЕК са изложени твърдения, че България не успява да гарантира изпълнението на тези разпоредби, тъй като в много случай не се извършва кумулативна оценка, а в други случаи кукулативниоте въздействия се изключват чрез обикновена декларация, без да се посочват други разрешения, издадени за същата защитена зона от Натура 2000, не се отчитат достатъчно добре наличието на приоритетни местообитания, както и заплахите, посочени в стандартните формуляри за данни (СФД)“. В ЧПОВ се посочва „в случай, че процедурата за нарушение № 2008/4461 се продвижи в съдебна фаза и се стигне до осъдително решение срещу България, могат да настъпят финансови и репутационни щети за страната.

В тази връзка процедурата по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС ще се извършва въз основа на подробен чек-лист (ново Приложение 1 в Наредбата за ОС)  с описание на етапите, подходите и ктитериите за извършване на процедурата, което според ЧПОВ ще гарантира по-прецизното й прилагане. Критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС са допълнение с оглед по-прецизно определяне на вероятността от значително отрицателно въздействие върху защитени зони въз основа на подробен чек-лист с критериите за извършване на преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върхи защитените зони, с което наличието на приоритетните местообитания, както и заплахите, посочени в СФД ще се отчитат по-прецизно. А чрез ПМС № 435 се осигурява отчитането на кумулативния ефект да бъде ясно документирано.

Чрез ПМС № 435 са прецизирани и добавени хипотези, при които министърът на околната среда и водите е компетентен орган за издаване на административни актове по реда на Наредбата за ОС.

Източник: https://dv.parliament.bg/; https://web.apis.bg/; https://www.strategy.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!