Във връзка с подготовката за новия програмен период 2021-2027 година министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) провежда процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови инструменти по програмите, съфинансирани по линия на общата селскостопанска политика и от Европейския фонд за морско дело и рибарство през програмния период 2021 – 2027 г.“

Открита процедура стартира на 06.12.2019 г., а 03.01.2020 г. до 17:30 бе крайният срок, в който кандидатите можеха да подават своите оферти.

Услугата, предмет на обществена поръчка, е за извършване на анализ и проучване на възможностите по отношение на прилагането на финансови инструменти по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ и „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ през следващия програмен период 2021-2027 г. на база конкретни потребности на пазара, отчитайки научени уроци от прилагането на подкрепа чрез финансови инструменти през програмен период 2014-2020 г. ако е приложимо, както и от извършени предходни предварителни оценки за финансови инструменти.

Прогнозната обща стойност на поръчката е 20 хил.лв. ().

По обособената Позиция 1 на поръчката „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ (ПМДРА) 2021-2027“, избраният изпълнител ще трябва да изследва и следните въпроси за:

• Специфични данни относно пазарната среда в основните сектори, категории потенциални бенефициенти и крайни получатели, които може да бъдат подкрепени с финансови инструменти;
• Анализ на предходен опит, свързан с предоставянето на гаранции по проекти в сектор Рибарство в сътрудничество с НГФ (ОПРСР 2007-2013 и ПМДР 2014-2020, ако е приложимо);
• Анализ на обхвата на допустими дейности и разходи, които е възможно да бъдат финансирани чрез финансови продукти;
• Анализ на нуждата от техническа подкрепа, насочена към повишаване на капацитета на целевата група крайни получатели за използване на финансови инструменти, напр. изготвяне на бизнес план и/или обучения.

Изпълнителят ще трябва да анализира какви инструменти могат да бъдат приложени за всяка една от специфичните цели, отчитайки факта, че предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за Регламент за Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета е създаването на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2021-2027 г.

Средствата за изпълнение на обществената поръчка по тази позиция са 10 хил. лв. и са осигурени от мярка „Техническа помощ“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

По обособената Позиция 2 на поръчката „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ (СПРЗСР) 2021-2027“, избраният изпълнител ще трябва да изследва и следните въпроси за:

• анализ на различните категории земеделски производители и горски стопани (малки, средни и големи стопанства, млади фермери, животновъдни стопани, биологични производители и други производители в уязвими подсектори в селското и горското стопанство) и етап на развитие (подкрепа за създаване, новосъздадени, стартиращи или в етап на разширяване), които е възможно да се подкрепят с финансови инструменти;
• Микропредприятия, извършващи неземеделски дейности на територията на селските райони, които е възможно да се подкрепят с финансови инструменти;
• Предприятия, извършващи преработка на селскостопански продукти, които е възможно да се подкрепят с финансови инструменти;
• как ФИ ще адресира нуждите, идентифицирани в секторите на интервенция;
• по какъв начин различните инструменти за финансиране и другите форми на подкрепа е възможно да си взаимодействат в рамките на определена мярка, за да адресират нуждите, идентифицирани в програмата. Очаквани синергии в този процес;
• анализ и оценка на финансовите инструменти, осъществени с подкрепа от ПРСР за периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. и предложение за оптимизиране.
Изпълнителите следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за всяка една от специфичните цели, както следва:
а) подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия Съюз с цел подобряване на продоволствената сигурност;
б) засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията;
в) подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността;
г) допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчива енергия;
д) насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух;
е) допринасяне за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта;
ж) привличане на млади земеделски стопани и улесняване развитието на стопанска дейност в селските райони;
з) насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство;
и) подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, хранителни отпадъци, както и за хуманно отношение към животните,
както и за междусекторната цел за модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен.

Средствата за изпълнение на обществената поръчка по тази позиция са 10 хил. лв. и са осигурени от мярка 20 „Техническа помощ“ на ПРСР 2014 – 2020.

На 06.01.2020 г. получените оферти са отварени в МЗХГ на публично заседание, на което можеха да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Предстои публикуването от МЗХГ на информация кои са допуснатите кандидати на следващия етап в процедурата и избора на изпълнител.

Източник: Агенция за обществени поръчки

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!