Министерство на земеделието (МЗм) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания („Наредба № 3“).

С приемането на предложените промени се очаква земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, да се използва непосредствено за производството на храни и фуражи, увеличаване на селскостопанския производствен потенциал на страната, както и земеделските стопани да получат плащане за екологизиране, за референтната 2022 г. по отношение на земята, заявена като оставена под угар.

 

 29.04.2022 г. е крайният срок на обществената консултация, в рамките на която могат да бъдат изпращани становища и предложения👉чрез Портала за обществено консултации на МС или на следната електронна поща👉SKralev@mzh.government.bg

 

Правното основание за промени в Наредба № 3 е Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484 на ЕК от 23.03.2022 г. и взетото национално решение

С цел предприемане на мерки за увеличаване на производствения потенциал в ЕС, беше прието Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484 на Европейската комисия (ЕК) от 23 март 2022 година за предвиждане на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани с плащането за екологизиране за референтната 2022 година (OВ L 98, 25.3.2022 г.).

В съответствие Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484, с одобрен от министъра на земеделието доклад № 93-1854/07.04.2022 г., е взето национално решение за прилагане на 3 дерогации в областта на плащането за екологизиране за Кампания 2022, посочва зам.-министър Иван Христанов в Доклада към проекта на НИД.

За Кампания 2022 България ще приложи всички възможности за дерогации при зелените изисквания за угарите, предвидени в Решението на ЕК:

1.       За целите на изискването за диверсификация – земята, оставена под угар, ще се счита за отделна култура, дори ако тази земя е била използвана за паша или от нея е прибрана реколта за производствени цели или е била обработвана (дерогация от член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013).

Припомняме, че съгласно чл. 3 от Наредба № 3 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), изчислява дяловете на различните култури във връзка с изпълнение на изискването за диверсификация въз основа на периода от 15 май до 15 юли на годината на кандидатстване.

Проектът на НИД предвижда площите, заявени за подпомагане като оставени под угар, които през Кампания 2022 се използват за производство на зеленчуци, да не се включват при изчисляване на размера на минималната стопанисвана площ по:

  1. схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група);
  2. схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде);
  3. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан);
  4. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер);
  5. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън);
  6. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);
  7. схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци.

2.       Земята, оставена под угар, ще се счита за екологично насочена площ/ЕНП, дори ако тази земя е била използвана за паша или от нея е прибрана реколта за производствени цели или е била обработвана (дерогация от член 45, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014).

Припомняме, че съгласно чл. 14 от Наредба № 3 при изчисляване на ЕНП се прилагат тегловни коефициенти и коефициенти за преобразуване съгласно Приложение № 4 на наредбата, съгласно което:

  • тегловният коефицент за угар е 1;
  • 1 кв.м угар = 1 кв.м ЕНП.

В тази връзка в проекта на НИД се предвижда за Кампания 2022 да не се прилага забраната по чл. 6 от от Наредба № 3, който гласи „Не се допуска производство на земеделска продукция на площи, оставени под угар, в периода от 1 януари на календарната година на подаване на заявлението за подпомагане до 15 юли на същата година.

3.       Когато на площта, декларирана като угар за целите на екологично насочена площ/ЕНП е използвана за паша или от нея е прибрана реколта за производствени цели или е била обработвана – за нея няма да важи забраната за използване на продукти за растителна защита (дерогация от член 45, параграф 10б от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014). За площите с биологично производство се прилагат изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

МЗм подчертава, че предложените изключения за 2022 г. са насочени към стимулиране на земеделските стопани да използват целия наличен капацитет за производство на храни и фуражи. С цел изпълнение на целите на зелените изисквания в пълна степен, при използването на дерогациите от земеделските стопани следва да бъдат предприети всички необходими мерки за осигуряване на достатъчна защита на качеството на почвите, качеството на природните ресурси и биологичното разнообразие, както и необезпокояването на дивите птици в рамките на земеделските земи в периода на гнездене.

Предложение за уреждане на възможността наследниците на починал кандидат по схемите за обвързано подпомагане да подадат документи за реализирана на пазара продукция

С проекта на НИД с чл. 27в, ал. 4 и чл. 32, ал. 6 от Наредба № 3 от 2015 г. се урежда възможността наследниците на починал кандидат за подпомагане по схемите да директни плащания, обвързани с производството, да подадат документи за реализирана на пазара продукция, в срок до 15 дни от датата на смъртта, чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. Целта на посочените норми е, когато кандидата за подпомагане почине преди изтичане на сроковете за подаване на документи за реализация на продукция на пазара, неговите наследници да получат достатъчен срок за снабдяване с удостоверение за наследници и за упълномощаване на представител. За да се избегне противоречиво или невярно тълкуване на тези правила, посочените текстове се допълват, с което ясно се посочва, че смъртта трябва да е настъпила преди изтичане на съответния срок за подаване на документи за реализация на продукция на пазара.

👉Пакет документи към общественото обсъждане на проекта на НИД на Наредба № 3👉

Предвижда се промените да влязат в сила от деня на обнародването на НИД в „Държавен вестник“.

Източник: www.mzh.government.bg; www.strategy.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!