По инициатива на Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД/ELARD) и Испанската селска мрежа (REDR), в периода май- август 2020 г. се проведе проучване, посветено на бъдещето на селските райони на ЕС. Инициаторите създадоха сайт, за да се запознаят от първа лице с мнението на населението на селските райони на Европа за бъдещето на техните територии. 3 436 души от 26 различни държави се включиха в проучването, а в публикувания доклада можете да намерите общи заключения с повече подробности от макро проучването (включително предстаено по държави).

Основни констатации

  1. Жителите в селските райони искат основни услуги и възможности за работа

80,2 % от хората, отговорили на анкетата, оценяват работните места и достойната заетост като една от трите най-важни потребности на селските райони. В България, според отговорите, “По-големите възможности за работа и прилична заетост” в селските райони са от най-голямо значение – 90 %, следвани от потребностте от „Наличие на услуги в близост, сравними с тези в градовете“ (74 %). Свързаност на цялата територия в селските райони също е отбелязана като важна от 43 %.

Услугите, които селските хора искат, все още са много основни. Според това проучване услугите, от които хората от селските райони се нуждаят и ценят най-много, са следните:

  • здраве и грижи
  • образование
  • услуги за грижа за възрастни хора и зависими лица
  • свързаност
  • состъпно жилище

Най-ниска е оценката- Достъп до финансови услуги. Отговорите от България показват най-висока оценка за здравето и грижите и образованието в селските райони, следвани от достъпно жилище и грижа възрастни хора. Хората от селските райони в ЕС – все още – настояват за същите основни услуги като градските, които се приемат за даденост. Липсите на тези услуги са много важни фактори за тласък на всички възможни мигранти (вътрешни, регионални, международни), които биха могли да си представят живот в селските райони.

  1. Трябва да бъде признато жизненоважното значение на селските територии за обществото като цяло, да бъдат подобрени имиджът и възприятието му сред градското население и лицата, вземащи решения, да бъдат разрушени стереотипите за приемането на градския живот за норма. Това означава, че публичните инвестиции (с изключение на земеделието) в развитие на селските райони на глава от населението трябва да бъдат равни на инвестициите в развитието на градските райони и че е време да се промени повествованието на селските райони – заетост и инвестиции в хората от селските райони, за да се подкрепи тази промяна. Хората, които живеят и работят в селските райони, имат различна перспектива.
  2. Разширяване на подхода ЛИДЕР като инструмент за управление на много нива. Основен извод от проучването е, че ЛИДЕР и ВОМР имат огромна подкрепа в селските райони и трябва да бъдат разширени. ЛИДЕР доказа, че реагира гъвкаво, бързо и целенасочено в настоящата криза и е метод с 25-годишен опит. На ЛИДЕР / ВОМР може и трябва да се разчита и да изведе селските райони в бъдещето.

Какви са съветите на българските участници в допитването към вземащите решенията относно бъдещето на селските райони?

Инициаторите поясняват, че резултатите от това това макро проучване ще се ползват  в преговорите на европейско ниво.

Пълният текст на доклада с обобщение на данните от проучването „Какво бъдеще искате в селските райони?“ можете да изтеглите оттук:

Източник: https://leader-network.eu/; http://elard.eu/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!