В сайта на ИСУН2020 е публикувана Заповед на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО) за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 (втори прием по подмярка 16.4).

Със Заповедта са направени промени в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение, образеца на Административния договор и Приложение № 14 Инструкции за попълване на електронен формуляр, касаещи удължаването на крайния срок за изпълнение на одобрени проектни предложения по горепосочената процедура на подмярка 16.4.

До 1 октомври 2025 г. е удължен крайният срок за изпълнение проектите от 2-рия прием

Предстои УО да сключи административни договори с одобрените кандидати!

👉Подмярка 16.4 на ПРСР: Одобрени за финансиране са 6 проекта за къси вериги и местни пазари от втория прием

В раздел 18 „Минимален и максимален срок за изпълнение на проектите“ от Условията за кандидатстване е записано, че дейностите по проекта се изпълняват в срок до 30 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 1 октомври 2023 г. В доклада на директора на Дирекция „Развитие на селките райони“ („РСР“) към МЗм се посочва, че този срок „ограничава до известна степен възможността на бенефициентите да изпълнят своите проекти в максималния срок 30 месеца с оглед на това, че от предстоящото сключване на административни договори с одобрените кандидати до определения в краен срок – 1 октомври 2023 г., са налице по-малко от 30 месеца„.

Със Заповедта в раздел „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“  се изменя както следва: „Дейностите по проекта се изпълняват в срок до 30 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 1 октомври 2025 г.“.

В доклада на директора на Дирекция „РСР“ се пояснява, че във връзка с преходния Регламент (ЕС) 2020/2220, съгласно който крайният срок на ПРСР 2014-2020 се удължава до 31 декември 2022 г., „позволява удължаване на срока за изпълнение на административните договори до максимално определения срок от 30 месеца“.

👉Пакет актуализирани документи по процедура № BG06RDNP001- 16.004 по подмярка 16.4 са публикувани в сайта на👉ИСУН 2020.

Източник: https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!