Управляващият орга (УО) на ПРСР 2014 – 2020 обяви днес (02.11.2020 г.) процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020

 

1 февруари 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

Основна информация, свързана с отворената процедуда за подбор № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставкина ПРСР 2014-2020, можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Подмярка 16.4 осигурява подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки и местните пазари, както и за популяризиране на дейностите в местен контекст, свързани с развитието на къси вериги за доставки и местни пазари. Подмярката подкрепя популяризиране на дейностите, когато това се отнася до въпросната верига за къси доставки или местния пазар в цялост, а не за ограничен брой отделни продукти, предлагани от нея. Безвъзмездна финансова помощ (БФП) се предоставя за колективни проекти за сътрудничество.

ДОПУСТИМИ кандидати

По подмярка 16. 4 се подпомагат организации, които изпълняват колективни проекти и се определят за нуждите на подмярката като:

 • Обединение за къса верига на доставки или
 • Обединение за местен пазар.

Кандидатите са юридически лица, регистрирани по Търговския закон. За целите на подмярката се определят като „Обединение за къса верига на доставки”, като се добавя и конкретно име или  „Обединение за местен пазар”, като се добавя и конкретно име, с цел лесно идентифициране на бенефициента при дейностите за популяризиране.

Юридическите лица, участващи в обединенията, както и обединенията трябва да отговарят на определението за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малки и средни предприятия.

Задължително е поне двама участника да си сътрудничат в обединението за къса верига на доставки или в обединението за местен пазар! Задължително е участието на земеделски стопанин! Участниците земеделски стопани и предприятия в областта на преработка на храни трябва да произвеждат продуктите, с които участват в обединението!

Участниците в обединението могат да бъдат само:

За обединение за къса верига на доставки:

 • Земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), включително групи или организации на производители;
 • предприятия в областта на преработката на храни;
 • търговци на дребно, регистрирани по Търговския закон.

За обединение за местен пазар съгласно:

 • Земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г., включително групи или организации на производители, чиито членове са само земеделски стопани, и/или земеделски стопани, предлагащи на пазара преработена собствена продукция.

Какво е „къса верига на доставки“?

Това е верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработватели и потребители. Подпомагането по подмярката обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.

Какво е местни пазари“?

Местни пазари“ означава пазари в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта, в който радиус трябва да се осъществяват, както преработката, така и продажбата му на крайния потребител.

ФИНАНСОВА помощ

 • 13 690 600 лв. е общият размер на БФП по настоящата процедура.
 • 977 600 лв. е максималният размер на БФП за един проект.
 • 15 000 лв. е минималният размер на БФП за един проек.
 • 68 453 лв. е максималният размер на допустимите текущи разходи за един проект за всяка календарна година за изпълнение на колективния проект.
 • 39 116 лв. е максималният размер на допустимите разходи за популяризиране за един проект за всяка календарна година, свързани с изпълнение на колективния проект.

Процент на съфинансиране: максималният размер на БФП е 50 % от общите допустими разходи за изпълнение на проектното предложение.

Кандидатстване

Проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Кандидатите представят колективен проект за сътрудничество, в който е посочен: териториален обхват на действие, брой и вид на участниците, дейности, които ще се извършват от обединението, продукти, включени в предмета на сътрудничеството,  инвестиционен и бизнес план за изпълнение на дейностите и план за популяризиране.

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉 Запознайте се с публикувания на 02 ноември 2020 г. пълен пакет документи на 👉Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.004 на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г., съдържащи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение на одобрените проекти и приложенията към тях.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван в сайта на Министерството на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) 👉 http://eumis2020.government.bg/

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ: Актуални възможности за подпомагане през ноември 2020 г. по ПРСР и по схеми на ДФЗ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!