Управляващият орган (УO) на ПРСР  2014-2020 публикува за обществено обсъждане ПРОЕКТ на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.002 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014 – 2020.

 

В срок до 1 юни 2020 г. на електронна поща: rdd@mzh.government.bg могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи.

 

Подмярка 16.4 осигурява подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки и местните пазари, както и за популяризиране на дейностите в местен контекст, свързани с развитието на къси вериги за доставки и местни пазари. Подмярката подкрепя популяризиране на дейностите, когато това се отнася до въпросната верига за къси доставки или местния пазар в цялост, а не за ограничен брой отделни продукти, предлагани от нея. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за колективни проекти за сътрудничество.

ДОПУСТИМИ кандидати

По подмярка 16. 4 се подпомагат организации, които изпълняват колективни проекти и се определят за нуждите на подмярката като:

  • Обединение за къса верига на доставки или
  • Обединение за местен пазар.

Кандидатите са юридически лица, регистрирани по Търговския закон. За целите на подмярката се определят като „Обединение за къса верига на доставки”, като се добавя и конкретно име или  „Обединение за местен пазар”, като се добавя и конкретно име, с цел лесно идентифициране на бенефициента при дейностите за популяризиране.

Юридическите лица, участващи в обединенията, както и обединенията трябва да отговарят на определението за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малки и средни предприятия.

Задължително е поне двама участника да си сътрудничат в обединението за къса верига на доставки или в обединението за местен пазар!

Задължително е участието на земеделски стопанин!

 

Какво е „къса верига на доставки“?

Това е верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработватели и потребители. Подпомагането по подмярката обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.

Какво е местни пазари“?

Местни пазари“ означава пазари в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта, в който радиус трябва да се осъществяват, както преработката, така и продажбата му на крайния потребител.

ФИНАНСОВА помощ

  • 15 646 400 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура.
  • 391 160 лв. е максималният размер на БФП за един проект.
  • 15 000 лв. е минималният размер на БФП за един проек.

Процент на съфинансиране: максималният размер на БФП е 50 % от общите допустими разходи за изпълнение на проектното предложение.

КРИТЕРИИ за подбор на проекти

Критериите за избор на проектните предложения ще се базират на следните принципи и характеристики:

  • Оценка на териториалния обхват на проекта: приоритет ще се дава на проекти, които се изпълняват в планински райони;
  • Оценка на  участниците  в проекта: приоритет ще се дава на проекти, в които са включени малки земеделски стопанства с икономически размер между 2000 и 7999 евро СПО; на признати групи или организации на производители и проекти, представени от обединения с включени по-голям брой земеделски стопани;
  • Оценка на видовете  продукти, включени в обхвата на сътрудничеството: приоритет ще се дава на проекти, които са за секторите производство или преработка на плодове и зеленчуци и/или производство и преработка на продукти от животински произход.

Минимален брой точки за подпомагане на проекти по критериите за подбор – 10 точки.

Кандидатстване

Проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

👉Запознайте се с пълният пакет документи на 👉Проект на насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г., включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях📌

Източник: МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!