Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува за обществено обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014 – 2020, с която се правят изменения на образеца на административен договор.

До 10.06.2021 г. (включително) могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи на електронна поща: rdd@mzh.government.bg

 

Промените в образеца на административен договор по процедурата предвиждат:

  • отпадане на условието за представяне на обезпечение, към заявка за административния договор в съответствие с Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП;
  • срокът за уведомяване на Разплащателната агенция за възникване на непреодолима сила или извънредни обстоятелства се увеличава на 15 работни дни;
  • чл. 18, ал. 4 се изменя така: „Когато искането за изменение на договора води до увеличаване на общата стойност на финансовата помощ, посочена в чл. 2, ал. 2, Фондът уважава искането за изменение при спазване на изискванията, посочени в ал. 3, но общата стойност на финансовата помощ не се увеличава. В този случай превишаването се поема като собствен принос от Бенефициента.“

„Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения“, се посочва в доклада на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ и се пояснява, че промените в Насоките по процедурата произтичат от настъпили „промени в правото на Европейския съюз и българското законодателство, които следва да бъдат отразени“.

Проектът на заповед е публикуван  на официалната интернет страница на МЗХГ на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Подмярка 4.1 на ПРСР: Увеличават с 5 млн. евро бюджета и крайния срок до 30 септември. До 10 юни е обществено обсъждане на промените!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!