Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 03.05.2022 г. за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на насоките за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-8.004 – по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020, с която се правят изменения в:

  • Условията за кандидатстване,
  • Условията за изпълнение и
  • образеца на административен договор.

Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения„, изтъква УО.

Припомняме, че приемът на проектни предложения по процедурата приключи на 21.12.2018 г., а оценката на проектните предложения и сключването на административните договори се извършват от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

С проекта на заповед се предлага:

  • Регламентиране на възможността да се изменя административният договор и в хипотезата на промяна на броя точки по критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, без това да води до получаване на по-малък брой точки от минималния брой на точките за проектни предложения със сключени административни договори по съответната процедура чрез подбор и по-малък от минималния брой на точките, присъдени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет в съответния прием. В Доклада на директора на дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗм („Доклада“) към проектозаповедта, промените са аргументирани с постъпили писмени предложения от ДФЗ-РА (писмо № 10-779/28.07.2021 г. на ДФЗ – РА) и фактът, че „съгласно действащите към момента разпоредби в административният договори и Условията за изпълнение, се възпрепятства възможността да се одобряват анекси, което води много често и до невъзможност за изпълнение на договорните задължения и респективно до прекратяване на административните договори„. УО посочва още, че „са постъпили запитвания от бенефициенти във връзка с последиците от пандемията от КОВИД-19, и невъзможността от поддържането на някои от критериите за оценка, по които е било оценено проектното предложение„.
  • Регламентиране и възможността да се допуска изменение на административният договор, в случаите на промяна на стойността на отделни обособени позиции, но в рамките на общата стойност на финансовата помощ.
  • До 15 септември 2025 г. да бъде удължен срокът за изпълнение на одобрените проекти- в Доклада се пояснява, че тази промяна също се базира на предложение на ДФЗ, мотивирано в писмо до УО (писмо № 10 – 1205/8.12.2021 г. на ДФЗ-РА) за прилагане на предвидената в преходния Регламент (ЕС) 2020/2220 възможност за удължаване на крайния ссрок за извършване на плащанията по ПРСР 2014-2020 до 31 декември 2025 г. Така при предстоящо подписване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата ще се приложи удълженият срок.
  • Промяна на текстовете, които са свързани с личното явяване на кандидата/бенефициента за подписване на допълнителното споразумение за изменение на договора и по този начин се дава възможност и допълнителното споразумение да бъде подписвано с електронен подпис.

 

 13.05.2022 г., 23:59 ч., е крайният срок на обществената консултация, в рамките на която могат да бъдат изпращани становища и предложения чрез ИСУН или на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg

 

Проекти на документи към общественото обсъждане:

Към момента на създаването на настоящата публикация проекти на документи са публикувани в сайта на МЗм www.mzh.government.bg и се очаква тяхното публикуване в сайта на ИСУН2020 в секцията „Процедури за БФП“, подсекция „За обществено обсъждане“:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.

Идентични промени са предложени от УО за обществено обсъждане и по процедурите за подмярка 8.1 и 8.6 от ПРСР 2014-2020.

Информация за приема по подмярка 8.3

В рамките на проведения през ИСУН 2020 в периода 10.07 – 21.12.2018 г. прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 постъпиха 37 проекта с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ (БФП) 26.2 млн. евро, при определен със Заповед № РД 09 – 630/10.07.2018 г. бюджет по процедурата в размер на 17.1 млн. евро (33 363 992 лева), разпределен  в три направления: 1/ Целеви бюджет за инвестиции на територията на община Кресна, община Симитли и ДП „Югозападно държавно предприятие“ с проектно предложение, което включва инвестиции на територията на община Кресна и община Симитли; 2/ Финансова помощ за кандидати Лесозащитни станции и Регионални дирекции по горите; 3/ Финансова помощ за кандидати, различни от тези по т. 1 и т. 2.

На 03.04.2020 г. ДФЗ приключи ОАСД на 25 проекта, подадени по подмярка 8.3 от общини, държавни предприятия и юридически лица и чиято обща стойност на одобрената субсидия е 35 млн. лв. Със Заповед № РД09-59/25.01.2021 г. на УО бюджетът по процедурата е увеличен с 3 414 706  евро, с което общият размер на БФП по процедурата възлиза на 40 042 474 лева, а целта на увеличението е да бъдат финансирани проектни предложения, получили минимум 31 точки по критериите за оценка и отговарящи на изискванията за допустимост, на кандидати по т. 3. По данни на ДФЗ-РА, по подмярка 8.3 преди учвеличението на бюджета са одобрени 20 проектни предложения и с кандидатите са сключени административни договори за предоставяне на БФП. Вследствие увеличението на бюджета по подмярката на етап ОАСД са оценени от ДФЗ-РА допълнително 4 проекта– до следващия етап на разглеждане – ТФО преминават 3 проекта, а 1 проект не преминава на ТФО.

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!