Европейската комисия (ЕК) постави начало на обществена консултация относно целите за намляване на разхищението на храни в ЕС.

Тази водеща инициатива на ЕК, която е част от стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“, има за цел да се предложат правно обвързващи цели за намаляване на разхищението на храни. Тези цели ще спомогнат за ограничаване на въздействието на веригата за доставки на храни върху околната среда и климата и ще гарантират наличието на повече храна за консумация от човека, като по този начин ще се създаде по-устойчива продоволствена система, посочва ЕК.

До 16 август 2022 г. (до полунощ брюкселско време) можете да участвате в обществената консултация, като попълните на български език онлайн въпросник, наличен в портала на ЕК 👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation…

 

Въпросникът е наличен на всички официални езици на ЕС с оглед на възможно най-широко участие на заинтересованите страни.

Проблемът

По данни на ЕК до 20% от всички произведени в ЕС храни завършват като хранителни отпадъци и 88 милиона тона хранителни отпадъци се генерирани годишно (включително както годни за консумация, така и негодни за консумация части). Ето защо хранителните отпадъци са един от най-големите източници на неефективност в агрохранителната верига и изчерпва ограничени природни ресурси, като земя, вода и биоразнообразие, от които зависи хранителната система. Освен това,  по веригата на доставка на храни хранителните отпадъци допринасят за 8-10% от общите глобални емисии на парникови газове. Това също така създава натиск върху природната среда, както и върху хората, загуби на химикали и торове, причинявайки замърсяване и вреда. И накрая ЕК посочва, че хранителните отпадъци повдигат сериозни етични съображения, както като символ на унищожаването на околната среда от обществото, така и като символ на несправедливостта, че толкова много храна се изхвърля, докато много хора не могат да си позволят храна.

Целта на правно обвързващи таргети е да се гарантира, че държавите-членки предприемат амбициозни действия за намаляване на разхищаването на храни на съответните им територии

Базов сценарий на ЕК: създаден като референтен сценарий за другите варианти на политиката, този сценарий предполага, че държавите-членки предприемат действия по текущия път, т.е. следват своите ангажименти и национални цели, заложени в националните програми за предотвратяване на разхищаването на храни. В случай, че няма измерими ангажименти/цели, не се предполага конкретен напредък.

Въздействието от други политики на ЕС, напр. в селското стопанство, климата, биоикономиката, храните (етикетиране) или отпадъците (биоотпадъци и предотвратяване на битови отпадъци), също ще бъдат оценени, тъй като те могат косвено да повлияят на генерирането на хранителни отпадъци.

Вариантите на политиката за сравнение с базовия сценарий се разработват от ЕК в двуетапен подход:

Стъпка 1 ще разгледа следните политически варианти за обхвата и начина, по който целите се измерват, представят и определят.

Обхват (Scope/S):

 • Вариант S1  целта обхваща цялата верига за доставка на храни, от фермата до крайния потребител
 • Вариант S2 целта обхваща само избрани етапи от веригата за доставка на храни (например цел 12.3 за ЦУР определя цели на ниво търговия на дребно и потребители)

Представяне (Expression/E):

 • Вариант E1 цел, изразена като % намаление на хранителните отпадъци от количеството хранителни отпадъци през базовата година (2020) към целевата година (2030)
 • Вариант E2 цели, изразени като абсолютни суми, т.е. в килограми на глава от населението на година, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. (за страна).

Начин за определяне на целите за държавите-членки:

 • Вариант T1 еднакво целево ниво за всички държави-членки
 • Вариант T2 елево ниво, диференцирано по държава-членка
 • Вариант T3 колективна цел на ниво ЕС – въз основа на приноса на държавите-членки

ЕК уточнява, че след консултация със заинтересованите страни ще избере комбинация, която е най-осъществима и ефективна.

В стъпка 2, за тази комбинация, ЕК ще сравни очакваните екологични, икономически и социални разходи и ползи от базовия сценарий и следните опции:

 • Вариант 1 (основен): да се намали разхищаването на храни в ЕС с 15-25%
 • Вариант 2 (среден): да се намали разхищаването на храна в ЕС с 25-35%
 • Вариант 3 (наореднал): да се намали разхищаването на храна в ЕС с 40-50%

Предложенитеот ЕК диапазони за целите са ориентировъчни, но ще бъдат предложени точни числа.

ЕК планира да приеме своето предложение през второто тримесечие на 2023 г. Оценката на въздействието ще подкрепи това предложение чрез оценка и сравняване на потенциалните въздействия на различните варианти на политиката, описани по-горе. Той ще идентифицира предпочитан вариант или смес от политики, който най-добре отговаря на предизвикателствата и възможностите за постигане на общата цел на инициативата.

Целева аудитория

ЕК посочва, че има много заинтересовани страни, които е вероятно да проявят интерес или да бъдат засегнати от преразглеждането на Рамковата директива относно отпадъците. Те включват:

 • физически лица (граждани на ЕС или посетители), организации (училища, офиси и др.) и дружества, произвеждащи отпадъци, които следва да разделят отпадъците, за да се даде възможност за ефективното им разделно събиране,
 • дружества и организации, участващи в управлението на отпадъците,
 • производители, произвеждащи стоки, които могат да се превърнат в отпадъци,
 • доставчици на суровини,
 • вносители и дистрибутори на продукти,
 • участници в повторната употреба (предприятия или благотворителни организации),
 • други предприятия,
 • институции,
 • публични органи,
 • потребители,
 • секторни сдружения на равнището на ЕС, на национално, регионално или местно равнище на която и да било от горепосочените групи също могат да проявят интерес,
 • неправителствени организации, включително потребителски и екологични организации, хранителни банки и други благотворителни организации,
 • академични среди и научноизследователската общност.

Източник: https://ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!