До 18 септември е отворен прием за малките стопанства по подмярка 4.1.2 на ПРСР 2014-2020.

До 16 септември кандидатите по подмярака 4.1.2 могат да подават заявления за консултантски пакет за безвъзмездно изготвяне на бизнес план от НССЗ. Благодарение на финансовата подкрепа по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР  2014-2020ПРСР 2014-2020, НССЗ предоставя безплатни консултантски услуги на кандидатите по подмярка 4.1.2.

 

На 17.07.2020 г. Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

Целта на подпомагането по процедурата е насочено към подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез: 1/ преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 2/ насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция; 3/ опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

За подпомагане могат да кандидатстват, физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци (ЕТ), юридически лица, регистрирани по Търговския закон и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите и признати групи/организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020. Към датата на подаване на проектното предложение кандудатите трябва да регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“ (съгласно продуктите, посочени в Приложение № 2 на Указанията за кандидатсване).

 

НССЗ изготвя безплатно проектни предложения на кандидатите по подмярка 4.1.2

За да се възползвате от безплатните услуги на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ) е необходимо:

  • да отговаряте на изискванията за допустимост по подмярка 4.1.2 и
  • да подадете Заявление за получаване на консултантски пакет ТП 5.2а (КП ТП 5.2а), финансирани чрез подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР  2014-2020.

 

Заявление за получаване на КП ТП 5.2а се подават до 16.09.2020 г. (вкл.) към Териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ. Експертите от ТОО на НССЗ имат готовност: да предоставят безплатно информация и съвети относно кандидатстване по подмярка 4.1.2.; безплатно да изготвят и попълнят бизнес плана; да съдействат при подготовката на проектното предложение и електронното му подаване чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020.

👉Контакти на всички ТОО на НССЗ, разположени в областните градове на страната, можете да намерите ТУК📌

👉 Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/

Източник: www.naas.government.bg; МЗХГ; http://eumis2020.government.bg

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!