Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 обяви прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

39 116 000 лв. е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, подсигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (33 248 600 лв. от ЕЗФРСР) и национално финансиране (5 867 400 лв.).

 

 До 17:30 ч. на 17.08.2022 г. е крайният срок за подаване на проектите в ИСУН!

👉 *Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор BG06RDNP001-4.014 по подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Допустими кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци (ET) и юридически лица (ЮЛ) регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са:

 • регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение; допустимите земеделски стопани трябва да имат икономически размер на стопанството в размер на 8000  евро СПО (стандартен производствен обем, изчислен въз основа на таблица – Приложение № 17 от Условията за кандидатстване);
 • признати от министъра на земеделието групи или организации на производители и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение,
 • ЕТ и ЮЛ, различни от посочените по-горе кандидати, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

Финансови параметри

 • 29 337 лв. е минималният размер на допустимите разходи за един проект;
 • 586 740 лв. е максималният размер на допустимите разходи за един проект;
 • 586 740 лв. е максималният размер на допустимите разходи за един проект за колективни инвестиции, представен от групи или организации на производители;
 • максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един кандидат за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 не може да надвишава 5 867 400 лв., включително и за предприятията, с които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на ЗМСП.

За проектни предложения, включващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти ИЗВЪН приложение № І от ДФЕС, финансова помощ не може на надвишава:

 • 45 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати средни предприятия и
 • 50 % за микро и малки предприятия.

Допустими производствени сектори

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 • а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • б) месо и месни продукти;
 • в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • и) гроздова мъст, вино и оцет.
 • Финансова помощ не се предоставя за проектни предложения, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от ДФЕС или памук за проекти, които:
 • а) са подадени от кандидати големи предприятия, или
 • б) не се осъществяват на територията на селските райони съгласно Приложение № 1 от Условията за кандидатстване.

Финансова помощ се предоставя за проекти, включващи дейности, които отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.

Допустими разходи

 1. Инвестиционни разходи:

1.1. Разходи за материални инвестиции за:

1.1.1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;

1.1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;

1.1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

1.1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;

1.1.5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);

1.1.6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на инвестицията и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

1.2. Разходи за нематериални инвестиции за:

1.2.1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

1.2.2. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;

1.2.3. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;

2. Общи разходи– Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение и правни услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

 

Критерии за подбор на проекти

Приоритет чрез критериите за подбор по процедурата ще бъде предоставян на:

 • Проектни предложения с инвестиции и дейности, свързани с преработка на суровини от сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури;
 • Проектни предложения, подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти;
 • Проектни предложения представени от кандидати, за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти
 • Кандидати, които през предходната финансова година /2020 г./ са реализирали приходи от износ и/или вътрешно общностни доставки на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти;
 • Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020;
 • Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение;
 • Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място;
 • Проектни предложения с инвестиции и дейности за производство на биологични продукти;
 • Проектни предложения с инвестиции и дейности, в иновативни за предприятието технологии, като – цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси, в това число включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации;
 • Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ.

 

Изцяло електронно кандидатстване и оценка

Проектните предложения по процедурата се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Приемът по подмярка 4.2 се провежда по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Документи за кандидатстване и изпълнение

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикува:

Питайте УО на ПРСР за разясения до 3 седмици преди крайния срок

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на конкретната процедура за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg

*Публикацията е актуализирана на 23.06.2022 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ**:

**Публикацията е актуализирана на 01.08.2022 г.

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!