17 февруари 2020 г. до 17:30 ч. е удълженият краен срок за подаване на проектни предложения по отворената Процедура чрез подбор BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Заповед № РД 09-25/15.01.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-968/16.10.2019 г. на ръководител на управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с която се удължава периода на прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020 г.

Съгласно заповедта на зам.-министър д-р Лозана Василева, ръководител на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020, срокът  за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 се удължава с един месец и документи ще се приемат до 17:30 ч. на 17 февруари 2020 г.

В доклада на директора на дирекция „Развитие на селските райони“ се посочва, че е използвана правната възможност за удължаване на крайния срок на процедурата, когато в срок до три дни преди изтичането на периода на прием няма постъпили проектни предложения. Проверка на УО в ИСУН на 15.01.2020 г. в 9:00 ч. е установила, че няма постъпили проектни предложения.

В доклада се пояснява още, че по информация, постъпила при УО на ПРСР от страна на представителите на науката, които са задължителен участник в Оперативните групи по подмярка 16.1, „удължаването на периода за прием ще осигурява възможност за подготовка на всички документи и и подаване на пълно окомплектовани проектни предложения, както и ще се гарантира по-ефективно и ефикасно управление на финансовите средства“.

Публикуваният на 15.01.2019 г. в сайта на МЗХГ пакет документи към Заповед № РД 09-25/15.01.2020 г. съдържа:

  • Заповед на заместник-министър Лозана Василева
  • Доклад от директора на дирекция „Развитие на селските райони“
  • Коригирани Условия за кандидатстване

Източник: МЗХГ

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 675 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!