Министерство на земеделието (МЗм) стратира разработването нов Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти (ЗПБОППСП).

В тази връзка МЗм публикува за обществено обсъждане „Консултационен документ“ за концепция на проект на ЗПБОППСП, придружен с „Въпросник“ относно оценка на въздействието върху малките и средни предприятия (МСП).

 17.06.2020 г. е крайната дата на обществената консултация, в рамките на която могат да бъдат изпращани становища и предложения до дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ към МЗм на електронна поща👉AMehmedova@mzh.government.bg, както и чрез портала за обществени консултации на Министерски съвет👉www.strategy.bg…

 

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепцията за нов ЗПБОППСП, която има за цел да представи основните направления на бъдещите нормативни предложения за реформа в областта на обществените отношения, свързани с въпроси, касаещи обединенията на земеделските производители на национално, регионално и областно ниво.

Каква е целта?

Законопроектът има за цел да урежда функционирането на браншови организации в съответствие с Правилата за определяне на национално, регионално и областно представителни браншови организации (Правилата), част от Стратегическия план на България, което определя потребността от създаване на законова рамка.

Урегулирането на дейността на различните видове браншови организации ще бъде хармонизирано както с националното законодателство, така и с изискванията на нормативни актове на Европейския съюз (ЕС), отнасящи се до функционирането на обединенията на земеделските стопани и правата на членуващите в обединенията земеделски производители.„, пише в Консултационния документ.

Какви въпроси предлага за обсъждане Консултационния документ?

  1. Смятате ли, че е необходимо да бъде създаден нов Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти?
  2. Необходимо ли е браншовите организации да предоставят информация в МЗм за дейността си и членската си маса?
  3. Смятате ли, че регистрирането на браншовите организации и членовете им в публичен регистър би спомогнало за прозрачността на представляващите и представляваните земеделски производители?
  4. Подходящ ли е предложения обхват от дейности и правомощия на национално, регионално и областно представителните браншови организации?
  5. Считате ли, че във всеки бранш може да има само една представителна организация?
  6. Считате ли, че териториалният признак е приложим при формирането на  браншова организация?
  7. Други предложения и коментари извън зададените в документа теми.

Какъв е очакваният ефект?

Създаването на модерна и съвременна правна рамка ще осигури прилагане на правото на ЕС и въвеждане на национални механизми за национално, регионално и областно представителни браншови организации, чрез хармонизация на националната нормативна уредба. С ефективното ѝ правоприлагане ще се гарантира по най-добрия начин продоволствената сигурност в Република България и осъществяването на амбицията ни като страна-членка на ЕС земеделските производители в Република България да бъдат обединени и сами да решават кой да ги представяла и да защитава интересите им.

Законопроектът ще допринесе за очакваните ползи за земеделските производители и бизнес операторите, които, функционирайки обединени на национално, регионално и областно ниво, ще имат обща визия за развитие, прозрачен избор за членство и представителност и регламентирани отношения с държавните институции.“, се казва в Консултационния документ.

Документи към обществената консултация:

Източник: МЗм; www.strategy.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!