Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане

  • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (проект на НИД на Наредба № 3)
  • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (проект на НИД на Наредба № 105)
  • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (проект на НИД на Наредба № 11)

18 януари 2021 г. е крайният срок на обществената консултация, в рамките на който могат да бъдат изпращани становища на следните електронни адреси:

 

Пакетът документи към проекта на НИД на Наредба № 3 съдържа:

С проекта на НИД на Наредба № 3 се правят промени и в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Предложените промени в Наредба № 3 от 2015 г. и Наредба № 5 от 2009 г. са насочени към постигане на следните цели: да се помогне на земеделските стопани, които в следствие на пандемията с Covid-19 изпитват затруднения с реализацията на продукцията и проблеми с паричните потоци; повишаване на ефективността на контрола, който упражнява ДФЗ – РА за спазване на всички изисквания за прилагане на схемите за директни плащания; отразяване на измененията и допълненията на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

С оглед на това, че смъртта на земеделския стопанин е едно от форсмажорните обстоятелства, в Наредба № 5 от 2009 г. за първи път е уредена възможността негов наследник да уведоми ДФЗ-РА и да попълни формуляр за това обстоятелство.

С промените в Наредба № 5 от 2009 г.  се предвижда от Кампания 2021, образецът на заявлението за кандидатстване да не е приложение към наредбата, а да се одобрява със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

 

Пакетът документи към проекта на НИД на Наредба № 105 съдържа:

С предвидените изменения и допълнения в Наредба № 105 от 2006 г. се цели да бъдат отразени промените в ЗПЗП; да бъде осигурена публичност на данни, поддържани от МЗХГ и използвани от ДФЗ–РА при извършване на административни проверки по ежегодно подаваните заявления за подпомагане по отделни схеми и мерки;  да се създаде нормативна рамка относно съдържанието, достъпа и възможностите, които обхваща Системата за електронни услуги.

 

Пакетът документи към проекта на НИД на Наредба № 11 съдържа:

Предложените изменения и допълнения на правната уредба на организациите на производители са насочени към постигане на следните цели: отпадане на възможността за временно признаване на групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците, както и специфичното подпомагане за учредяване на такива групи; допълване на изискванията към начина, по който се изчислява стойността на предлаганата на пазара продукция в случаите на фитосанитарни щети – болести по растенията и нашествия на вредители и загуби, причинени извън отговорността и контрола на организацията на производители; привеждане в съответствие на разпоредбите, регламентиращи изпълнението на екологични действия в рамките на оперативните програми, с изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013; допълване на разпоредбите, касаещи оттегляне на признаването на организации на производители; прецизиране на условията, при които организациите на производители могат да ползват банкови кредити или друго външно финансиране, за набиране на оперативния фонд и за извършване на инвестициите, заложени в оперативната програма; предвиждане на правила при сливане на организации на производители на плодове и зеленчуци, както и условия за изпълнение на оперативните програми след сливането и др.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!