Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проекти на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по следните 4 процедури за подбор на проектни предложения:

 1. BG06RDNP001-4.012 – по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 (приемът се проведе в периода 19.04.2021 г. – 30.09.2021 г.);
 2. BG06RDNP001-4.015 – по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 (приемът се проведе в периода 15.10.2021 г. – 31.03.2022 г.);
 3. BG06RDNP001-5.001 – по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 (първи прием по подмярката, който се проведе в периода 08.05.2020 г.- 10.07.2020 г.);
 4. BG06RDNP001-6.001 – по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 (приемът се проведе в периода 12.03.2018 г.- 14.06.2018 г.).

Предложените промени в Насоките по горепосочените процедури на подмярка 4.1 и 4.2 са свързани с

предоставяне на НОВА възможност на кандидатите да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. СЛЕД подаване на проектното предложение и ПРЕДИ сключване на Административния договор с ДФЗ. От УО поясняват, че на проведеното на 11.07.2022 г. 18-то заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 (КН), е одобрен текст за промяна в Програмата в рамките на 13-то изменение, която да осигури възможност на кандидатите да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор. Предложеното 13-то изменение е изпратено на 21.07.2022 г. чрез SFC-системата в Европейската комисия (ЕК) и съгласно разпоредбата на чл. 65, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, може да се прилага от датата на подаване на искането за изменение до ЕК.

Предложените промени в Насоките по горепосочената процедура на подмярка 5.1 са свързани с:

 • удължаване на максималния срок за изпълнение на одобрените проекти до 6 юни 2025 г. (вместо първоначално заложения до 15 септември 2023 г.);
 • разрешава се, когато искането на бенефициента за изменение на Административния договор с ДФЗ води до увеличение на общата стойност на финансовата помощ, ДФЗ да уважава искането за изменение, но без да се увеличава общата стойност на финансовата помощ- в този случай превишението се поема като собствен принос от бенефициента;
 • при одобрение от страна на ДФЗ на искането за изменение на Административния договор, бенефициентът ще може да подпише допълнителното споразумение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението за сключването му като се яви лично ИЛИ по електронен път в ИСУН 2020 с валиден КЕП– при неявяване или неподписване в посочения срок правото за подписване на допълнителното споразумение към договора с ДФЗ ще се погасява.

УО пояснява, че промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения и посочва, че те са по предложения на ДФЗ-РА, аргументирани в писма: № 10-172/11.02.2021 г. ( ДФЗ предлага отпадане на условието за представяне на обезпечение към заявка за междинно плащане в Административния договор); № 10-779/28.07.2021 г. (ДФЗ представи предложения за промяна на „чл. 18, ал. 3, т. 4 от образеца на административен договор, като посочва, че по този начин ще се улесни изпълнението на сключените административни договори по подмeрките. Също така, ДФ „Земеделие“ изразява становище, че в ситуация, при която се променя броя на точките по критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, без това да води до получаване на по-малък брой точки от минималния брой на точките, за проектни предложения със сключени административни договори по съответната процедура чрез подбор, не се нарушават принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУЗЕСИФ. С цитираната разпоредба се възпрепятства възможността да се одобряват искания за изменение на административния договор, което от своя страна води често до невъзможност за изпълнение на договорните задължения и респективно до неизпълнение на административните договори.„); № 10-807/ 06.08.2021 г. (ДФЗ допълва своите предложения за промяна на Административния договор в същата посока по отношение текстовете за намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ) и постъпило писмено искане за удължаване на крайния срока за изпълнение № 13-1528/ 18.07.2022 г. В допълнение, УО съобщава и за постъпили запитвания от бенефициенти във връзка с последиците от пандемията от COVID-19 и невъзможността от поддържането на някои от критериите за оценка, по които е било оценено проектното предложение. Промените в насоките по подмярка 5.1. са свързани с изменения на Указанията за кандидатстване, Указанията за изпълнение и образеца на Административен договор.

Предложените промени в Насоките по горепосочената процедура на подмярка 6.1 са свързани с:

изменения на Указанията за кандидатстване и образеца на Административен договор. УО посочва, че в МЗм са постъпили писма от бенефициенти във връзка с невъзможността от поддържането на някои от критериите за оценка, по които е било оценено проектното предложение в резултат на пандемията от COVID-19 , ефектите от войната в Украйна свързани с покачващите се цени на основни суровини (горива, енергия, препарати за растителна защита и др.), както и повишаването на минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. УО се позовава на писмо на ДФЗ № 10-779/28.07.2021 г. с предложени промени на разпоредбите от образеца на Административен договор, обосновани с „по този начин се улеснява изпълнението на сключените административни договори по подмерките“ и със становището „че в ситуация, при която се променя броя на точките по критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, без това да води до получаване на по-малък брой точки от минималния брой на точките за проектни предложения със сключени административни договори по съответната процедура чрез подбор, не се нарушават принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУЗЕСИФ“.

Документи към общественото обсъждане по 4-те процедури:

 1. BG06RDNP001-4.012 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 
 2. BG06RDNP001-4.015 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
 3. BG06RDNP001-5.001 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020
 4. BG06RDNP001-6.001 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020

В срок до 19 август 2022 г. (до 23:59 ч.) на електронна поща: rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020 могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи към съответната процедура.

 

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!