Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 обяви днес (18.05.2022 г.) прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020.

107 180 674,51 лв. е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, подсигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (80 385 505,88 лв. от ЕЗФРСР) и национално финансиране (26 795 168,63 лв.).

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 6 000 000 евро (11 734 980 лв.), а финансовата помощ за одобрените проектни предложения е в размер до 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

 До 17:30 ч. на 19.09.2022 г. е крайният срок за подаване на проектите в ИСУН!

Процедурата за инвестиции във водоразпределителната мрежа ще се фокусира върху възстановяването на съществуващата инфраструктура по начин, който съчетава внедряването на оптимизирани съоръжения и качествени услуги за доставка на вода на земеделските стопани.

По подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ ще се подпомагат проекти за възстановяването на съществуващата инфраструктура по начин, който съчетава внедряването на оптимизирани съоръжения и качествени услуги за доставка на вода на земеделските стопани чрез:

  1. По–ефективното използване на водата за поддържане на доброто състояние на водните тела;
  2. Насърчаване на икономии на вода и енергийно ефективни технологии;
  3. Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода и смекчаване на натиска от климатичните промени.

Допустими кандидати

Подпомагат се проектни предложения, подадени от „Напоителни системи“ ЕАД, в качеството му на оператор, предоставящ услугата „Доставяне на вода за напояване“.

Изцяло електронно кандидатстване и оценка

Проектните предложения по процедурата се подават чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Приемът по подмярка 4.3 се провежда по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Оценка на проектите ще включва 2 етапа

Оценката и класирането на проектните предложения по настоящата процедура се извършват от оценителна комисия, назначена с акт на ресорния заместник-министър на земеделието, в качеството му на Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 в съответствие с чл. 33 от ЗУСЕСИФ. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
  • Етап 2: Техническа и финансова оценка

Документи за кандидатстване и изпълнение

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикува:

Питайте УО на ПРСР за разясения до 3 седмици преди крайния срок

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на конкретната процедура за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Контекст

В периода 2 април- 3 юли 2020 г. бе реалиизран прием през ИСУН 2020 по две процедури на подмярка 4.3 от ПРСР 2014-2020: процедура BG06RDNP001-4.010 – „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ и процедура BG06RDNP001-4.011 – „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“.

В периода на прием по процедурата за „Напоителни системи“ ЕАД са подадени 26 проектни предложения. След етапа за оценка на проектите за административно съответствие и допустимостта по процедурата за последваща обработка на етап ТФО са допуснати 24 проектни предложения. Със Заповед № РД09-668/ 01.07.2021 г. на ръководителя на УО е увеличен бюджетът на процедурата с 18 149 824 лв. В последствие поради сигнали за злоупотреби по процедурите за провеждане на обществени поръчки по сключените договори, новият министър на земеделието ги прекрати, Иван Иванов „С прекратяването на договорите по подмярка 4.3 спасяваме Напоителни системи от фалит“ (ПОВЕЧЕ👉ТУК!)

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ*:

*Публикацията е актуализирана на 01.08.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!