В портала за обществени консултации на Министерски съвет (МС) са публикувани за обществено обсъждане два проекта на Постановления на Министерския съвет (ПМС), касаещи прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

1. Проект на ПМС за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от МВУ

В портала на МС се посочва, че МВУ е иновативен резултатно ориентиран инструмент, който цели да осигури ефективна и значителна финансова подкрепа за ускоряване на прилагането на устойчиви реформи и свързаните с тях публични инвестиции в държавите членки на ЕС. Проектът на ПМС е във връзка с изпълнението на НПВУ, одобрен с Решение на МС и използването на средствата от МВУ в съответствие с принципа на добро финансово управление, както и във връзка изискванията на чл. 22 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12.02.2021 г. за създаване на МВУ.

Проектът на акт цели уреждане на неурегулирани от националното и европейското законодателство обществени отношения, които ще възникнат във връзка с изпълнението на НПВУ.

21 април 2022 г. е крайният срок на обществената консултация, в рамките на който могат да бъдат изпращани становища на следния електронен адрес👉natfund@minfin.bg или чрез Портала за обществени консултации на МС👉 www.strategy.bg

С това ПМС ще бъдат определени:

1. правилата за предоставяне на крайните получатели на средства от МВУ;
2. съставът на комисията за оценка на инвестиции при процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;

3.
изискванията към лицата, извършващи проверка на постъпили възражения;
4. условията за сключване на договор за финансиране с крайните получатели на средства и за изменението на сключен договор;

5. правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на средства от МВУ.

Средствата от МВУ ще се предоставят от ръководителя на структурата за наблюдение и докладване с договор въз основа на одобрено предложение за изпълнение на инвестиция. Средствата ще се предоставят чрез:

  1. подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, които не са изрично посочени в Плана за възстановяване и устойчивост;
  2. директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост.

Кандидатите за средства от МВУ ще подават предложение за изпълнение на инвестиция чрез формуляр за кандидатстване в информационната система за МВУ в съответствие с условията, утвърдени от ръководителя на структурата за наблюдение и докладване. За всяка процедура за предоставяне на средства чрез подбор ръководителят на структурата за наблюдение и докладване утвърждава насоки, определящи:

  1. условията за кандидатстване за получаване на средства от МВУ;
  2. условията за изпълнение на одобрените инвестиции.

Документите по инвестиционните проекти в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството се съгласуват с министъра на земеделието (ВИЖ 👉България официално внесе Националния план за възстановяване и устойчивост в ЕК. Какво ще подпомага компонент „Устойчиво селско стопанство“? и ВИЖ 👉Кога и какви инвестиции се очаква да финансира „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от Плана за възстановяване и устойчивост?).

При процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции се извършва:

  1. оценяване на всяко предложение, подадено в определения срок, което включва: а) оценка на административното съответствие и допустимостта (ОАСД); б) техническа и финансова оценка (ТФО);
  2. класиране на предложенията, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата, в низходящ ред;
  3. определяне на предложения, за които се предоставят средства от МВУ.

Срокът на приемите не може да бъде по-кратък от 60 дни, а за инфраструктурни проекти – от 90 дни.

Оценяването и класирането на предложенията ще се извършва в срок до 3 месеца от назначаването на оценителна комисия, освен ако по изключение в заповедта за назначаването й не е посочен по-дълъг срок, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца. Комуникацията между кандидатите и структурата за наблюдение и докладване във връзка с предоставянето на средства от МВУ се осъществява по електронен път посредством информационната система за МВУ.

Пакет документи към общественото обсъждане 👉ТУК!

2. Проект на ПМС за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от МВУ

 

21 април 2022 г. е крайният срок на обществената консултация, в рамките на който могат да бъдат изпращани становища на следния електронен адрес👉natfund@minfin.bg или чрез Портала за обществени консултации на МС👉 www.strategy.bg

 

В портала на МС се посочва, че ключово условие за изпълнение на НПВУ и изплащането на средствата по МВУ от Европейската комисия, е защитата на финансовите интереси на ЕС и предприемането на мерки от държавите членки, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси. С цел да се регламентира реда за сключване договори за изпълнение на дейности от крайни получатели, както и да се митигира риска от измами, корупция и конфликт на интереси при разходване на средства от МВУ, следва да се създадат и одобрят правила за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели, които не са възложители по Закона за обществените поръчки.

Пакет документи към общественото обсъждане 👉ТУК!

 

Източник: www.strategy.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ: 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!