На 28 април 2022 г. Европейската комисия (ЕК) постави началото на обществено допитване относно първоначалната оценка на въздействието на предложението за законодателна рамка за устойчива продоволствена система на ЕС- „Sustainable EU food system“.

Генерална дирекция (ГД) „Здравеопазване и безопасност на храните“ (DG SANTE), ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI), ГД „Околна среда“ (DG ENV) и ГД „Морско дело и рибарство“ (DG MARE) към ЕК са отговорните за инициативата администрации.

Първоначалните оценки на въздействието (Inception Impact Assessments) имат за цел да информират гражданите и заинтересованите страни за плановете на ЕК, за да им позволят да предоставя обратна връзка относно планираната инициатива и да участва ефективно в бъдещи консултативни дейности. Граждани и заинтересовани страни са приканени по-специално да представят мнения относно разбирането на проблема от страна на Комисията и възможните решения и да предоставят всякаква релевантна информация, която могат да имат, включително относно възможните въздействия на различните варианти.

До 21 юли 2022 г. (полунощ брюкселско време) можете да участвате в допитването чрез попълване на онлайн анкетата (вкл. на български език) в сайта на инициативата на ЕК 👉 https://ec.europa.eu…

 

Цел на инициативата

В контекста на „Европейския зелен пакт“ ЕК прие всеобхватна стратегия „От фермата до трапезата“, в която се признават тесните връзки между здравето на хората, здравето на обществата и здравето на планетата и се цели да се даде комплексен отговор на предизвикателствата пред устойчивите продоволствени системи. За да се стимулира преходът към устойчива продоволствена система, в стратегията „От фермата до трапезата“ бяха предприети редица действия, но в стратегията се признава, че тези индивидуални и специфични за сектора действия не могат нито сами, нито в комбинация помежду си да гарантират в пълна степен съгласуваността на политиките на равнището на ЕС и на национално равнище, да интегрират устойчивостта във всички свързани с храните политики и да укрепят устойчивостта на продоволствените системи. Поради тази причина в стратегията „От фермата до трапезата“ беше обявена инициатива за хоризонтален рамков закон, с който да се ускори и улесни преходът към устойчивост и да се гарантира, че все повече от предлаганите на пазара на ЕС храни са произведени по устойчив начин. Целта на подобна намеса на равнището на ЕС е да се създадат нови основи за бъдещите политики в областта на храните, като се въведат цели и принципи за устойчивост, основани на интегриран подход към продоволствената система. Ето защо при подготовката на настоящата инициатива ЕК започва процес на широки консултации, чиято цел е да се съберат мнения и коментари от всички заинтересовани страни.

Тази инициатива на ЕК има за цел да направи хранителната система на ЕС устойчива и да интегрира устойчивостта във всички свързани с храните политики. Тя ще установи общи принципи и цели, заедно с изискванията и отговорностите на всички участници в хранителната система на ЕС. По – конкретно, инициативата ще установи правила за:

  • етикетиране за устойчивост на хранителни продукти;
  • минимални критерии за устойчиви обществени поръчки на храни;
  • управление и мониторинг.

Тествани сценарии

За да се тества как тези цели могат да бъдат постигнати най – добре, оценката на въздействието ще оцени следните опции на политиката:

  • Вариант 1 –  Базово ниво: Този изходен сценарий ще оценив въздействието при липса на нова намеса на политиката на ниво ЕС;
  • Вариант 2- Доброволни подходи: Този сценарий ще прецени дали и доколко доброволните подходи чрез инструменти на меко законодателство могат да допринесат в дългосрочен план за прехода към устойчива хранителна система на Съюза в светлината на целите на стратегията „От фермата до трапезата“, като се има предвид тяхното ниво на амбиции;
  • Вариант 3 – Укрепване на съществуващото законодателство: Този сценарий ще прецени дали цялостен преход към устойчива хранителна система на Съюза, в светлината на целите на стратегията „От фермата до трапезата“, може да бъде постигнат чрез редица целеви секторни интервенции на ниво ЕС чрез съществуващите достижения на правото на Съюза;
  • Вариант 4 – Ново цялостно рамково законодателство за устойчивостта на хранителната система на Съюза: Този сценарий ще разгледа въздействието на ново цялостно рамково законодателство на Съюза, което би могло да служи като lex generalis, приложимо за всички участници в хранителната система. То ще определи общата основа, съставена от общи цели, дефиниции, принципи и изисквания, за да се гарантира, че съображенията за устойчивост, извън вече приложимите изисквания, основани на безопасността, се вземат предвид, когато храната се произвежда/пуска на пазара на Съюза, като се има предвид Задължения на ЕС за международна търговия.

 

Целева аудитория

Целта на настоящата обществена консултация е да се съберат мнения и доказателства от всички съответни заинтересовани страни (граждани, икономически оператори от всякакъв мащаб, включително МСП, и организации, които ги представляват, потребителски организации, социални партньори, НПО, публични органи на всички равнища на управление, публични купувачи, академични среди и научноизследователски институции, както и всички други заинтересовани страни) по ключовите въпроси, които инициативата има за цел да разгледа. При настоящата консултация се възприема подход на високо равнище, съсредоточен върху всеобхватни въпроси, свързани с устойчивостта на продоволствената система, поради което тя има за цел да привлече широк спектър от отговори от всички посочени по-горе категории заинтересовани страни. Въпросникът е достъпен на всички официални езици на ЕС.

ЕК планира през 4-то тримесечие на 2023 г. да приеме законодателната рамка за устойчива продоволствена система на ЕС.

Източник: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/; https://www.facebook.com/EUAgri/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!