Европейската комисия (ЕК) публикува на 22.06.2022 г. своето предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за устойчива употреба на продукти за растителна защита и изменение на Регламент (ЕС) 2021/2115 (SUR).

Предложението за регламент на ЕК (Предложение за регламент – COM(2022)305) е в изпълнение на целите на Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразие, за намаляване с 50 % на употребата и риска от химически пестициди, и 50 % на по – опасните пестициди в Европейския съюз до 2030 г. Регламентът е задължителен в своята цялост и ще се прилага пряко в държавите членки.

Допитването на ЕК по предложения проект на регламент е отворено за предоставяне на обратна връзка до 22 август 2022 г. (до полунощ брюкселско време) чрез портала на ЕК 👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation…

 

Основните моменти в предложението на ЕК са:

  • въвеждане на правнообвързващи цели, като държавите членки ще са задължени да определят свои собствени национални цели за намаляване на риска и употребата на химически пестициди (Национална цел 1) и на по – опасните пестициди (Национална цел 2), с които да допринесат за постигането на общоевропейските цели; целите ще са зададени в рамките на определени параметри по разработена от Комисията методология;
  • измерване на употребата и риска от химически пестициди на годишна база, като се използват данните за продажби на продукти за растителна защита, докладвани от държавите членки на Комисията (за база за изчисляване на намалението от 50 % са определени средните продажби за 2015, 2016 и 2017 г. – последните три години, за които са налични данни при обявяване на Стратегията „От фермата до трапезата“);
  • забрана за използване на всички продукти за растителна защита в чувствителни зони (градски зелени площи, вкл. обществени паркове или градини, детски площадки, площадки за отдих или спорт, както и защитени територии в съответствие с „Натура 2000“);
  • задължение за държавите членки да определят положителни цели за увеличаване употребата на нехимични алтернативи на химическите пестициди, а земеделските стопани и другите професионални потребители на продукти за растителна защита да получават независими съвети за алтернативни методи за контрол на вредителите;
  • изискване земеделските стопани и другите професионални потребители на продукти за растителна защита да водят електронни записи относно употребата на ПРЗ, интегрираното управление на вредителите и други дейности.

Лайтмотивът на ЕК е, че времето на химическите продукти за растителна защита „изтича“ и те трябва да се използват само в краен случай като крайна мярка.

👉Предложението за регламент – COM(2022)305, доклада с оценката на въздействие и подробности относно механизма за обратна връзка са достъпни на този уеб сайт👉Pesticides – sustainable use (updated EU rules) (europa.eu).

След приключване на определения за обратна връзка период, Европейската комисия ще направи обобщение на получените отзиви и ще го представи на Европейския парламент и Съвета, за включване в законодателния дебат.

Източник: https://ec.europa.eu/; МЗм

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!