Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане промени в Насоките по 4-те отворени процедури за „пътища“, „улици“, „вода“ и „енергина ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020.

И в четирите процедури се предоставя НОВА възможност на кандидатите да се открие процедура за избор на изпълнител на дейности по проекта по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и преди сключването на административен договор, както и се удължава до 23 декември 2022 г. крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН 2020.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи и за 4-те процедури могат да се изпращат в срок до 7 ноември 2022 г. (включително) на електронна поща rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020.

 

Пакет документи и предложени промени в Насоките по процедурите за „пътища“, „улици“, „вода“ и „енергина ефективност“ по подмярка 7.2:

Проект на заповед за изменение на Заповед № РД09-843 от 22.07.2022 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. предвижда следните промени:

 • предоставя се възможност на кандидатите да се открие процедура за избор на изпълнител на дейности по проекта по реда на ЗОП, и преди сключването на административен договор;
 • поправя се допусната очевидна фактическа грешка в т. 20 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условията за кандидатстване (УК);
 • поправя се допусната грешка в Приложение № 7 „Основна информация за проектното предложение и таблица за допустимите инвестиции“- във втория лист от „Таблица за допустимите инвестиции“ е зададена максимална допустима стойност, за която може да се кандидатства да е в размер на 600 000 евро, а по процедурата допустимата стойност е до левовата равностойност на 1 000 000 евро.
 • увеличава се срока за подаване на проектни предложения до 23 декември 2022 г.

 

Проект на заповед за изменение на Заповед № РД09-846/22.07.2022 г., на заместник-министъра на земеделието и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. предвижда следните промени:

 • предоставя се възможност на кандидатите да се открие процедура за избор на изпълнител на дейности по проекта по реда на ЗОП, и преди сключването на административен договор;
 • поправка на допусната очевидна фактическа грешка- в т. 10 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от УК е предвидено, че ще се подпомагат проекти, ако под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи, считано от датата на въвеждане в експлоатация на инвестицията по сключения административен договор до края на мониторинговия период, а в т. 20 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ е предвидено, че декларацията, която се представя от кмета на общината, че е спазено изискването на т. 10 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ е за период седем години считано от датата на сключване на административния договор;
 • увеличава се срока за подаване на проектни предложения до 23 декември 2022 г.

 

 Проект на заповед за изменение на Заповед № РД09-844/22.07.2022 г., на заместник-министъра на земеделието и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. предвижда следните промени:

 • предоставя се възможност на кандидатите да се открие процедура за избор на изпълнител на дейности по проекта по реда на ЗОП, и преди сключването на административен договор;
 • поправя се допусната техническа грешка в т. 15 от Раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“ от УК, която прави грешна препратка към т. 2, а не т. 4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи”;
 • увеличава се срока за подаване на проектни предложения до 23 декември 2022 г.

 

Проект на заповед за изменение на Заповед № РД09-847/22.07.2022 г., на заместник-министъра на земеделието и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, с която са утвърдени  Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. предвижда следните промени:

 • предоставя се възможност на кандидатите да открият процедура за избор на изпълнител на дейности по проекта по реда на ЗОП, преди сключването на административен договор;
 • променят технически грешки в документите;
 • увеличава се срока за подаване на проектни предложения до 23 декември 2022 г.

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронна пощаrdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗм и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉Пълен пакет документи по процедурите е публикуван на официалната страница на 👉МЗм и в 👉ИСУН 2020

Източник: МЗм; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!