НССЗ изготвя безплатно проектни предложения на кандидатите по стартиралата процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020.

За да се възползват малките фермери от безплатните услуги на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ) е необходимо:

  • да отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3 и
  • да подадет Заявление за получаване на консултантски пакет ТП 5.1 (КП ТП 5.1) от подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020- изтегли образец на заявлението ТУК📌

Заявления за получаване на КП ТП 5.1 се подават до 23.02.2022 г. (вкл.) към Териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ, но не по-късно от 21 февруари 2022 г. (включително) за заявления подадени чрез лицензиран пощенски оператор.

Контакти на всички ТОО на НССЗ, разположени в областните градове на страната, можете да намерите ТУК📌

📌До 23 февруари малките фермери могат да заявят в НССЗ безплатно изготвяне на бизнес план по подмярка 6.3 от ПРСР

Експертите на НССЗ имат готовност също така и да съдействат на кандидатите по процедурата при електронното подаване на проектните предложения през ИСУН 2020.

Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение, да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). Кандидатите по процедурата могат да се свържат с експертите от ТОО за консултация относно възможността за кандидатстване по подмярка 6.3, както и за други въпроси свързани с развитието на Вашето стопанство.

От НССЗ посочват, че до момента експертите им са изготвили общо 5 089 проектни предложения за трите приема по подмярка 6.3, реализирани през 2016 г., 2019 г. и 2020 г.

Източник: НССЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 2 март е отворен прием за малките стопанства по подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!