Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 (НИД на Наредба № 6)

24.02.2020 г. е крайният срок на общественото обсъждане, в рамките на който могат да бъдат подавани становища до дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ на е-mail:imarkovska@mzh.government.bg

Пакетът документи към НИД на Наредба № 6 съдържа:

В проекта на НИД на Наредба № 6 се предвиждат изменения във връзка с изискванията на чл. 32, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 по отношение определянето на новия обхват на районите с ограничения, различни от планинските като се прецизират текстове със съществуващи изисквания и условия за подпомагане по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 г. В доклада на заместник-министър Лозана Василева се припомня, че актуализацията на териториалния обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските е извършени от компетентните научни институти в България – Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ на база Насоките за прилагане на общи критерии за определяне на земеделски райони с природни ограничения, разработени от колектив на Съвместния изследователски център към Европейската комисия през 2016 г.

В доклада на заместник-министър Лозана Василева се посочва, че към настоящия момент е приключило определянето на границите на районите с природни ограничения, различни от планинските. С цел яснота за бенефициерите и с оглед възможността от началото на кампания 2020 г. да бъде прилаган новият териториален обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските, в НИД е предвидена преходна разпоредба, която урежда преходна помощ за кампания 2020 г. в размер на 25 евро/хектар за кандидати, стопанисващи земеделски земи в землища, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране. В НИД се създава ново приложение, в което са изброени тези землища.

В § 4 от проекта на НИД са  разписани текстове по отношение на новата подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ като са посочени и нивата на плащане към съответните декларирани площи по подмярката.

Тъй като преговорният процес с ЕК по одобрението на обхвата на другите райони със специфични ограничения продължава и към настоящия момент, в проекта на НИД е предвидено след неговото приключване със заповед на министъра на земеделието, храните и горите да бъде съобщен определеният обхват на подмярка 13.3.

В доклада се припомня, че Комитетът по наблюдение (КН) на 15.01.2020 г. одобри измененията в подмярка 13.2. и включване на новия обхват в ПРСР 2014-2020 г., като членовете на КН дадоха мандат на УО да договори финалните текстове на подмярка 13.3. със службите на ЕК.

Заместник-министър Лозана Василева посочва в доклада си, че чрез 14-дневния срок на обществено обсъждане кандидатите ще бъдат навременно запознати с условията за подпомагане по отделните подмерки от мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020, както и за възможността за получаване на преходна помощ, което от своя страна ще осигури нормативна възможност да подадат заявления за подпомагане в сроковете по Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Източник: МЗХГ

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!