Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) обяви прием по следните 2 процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по които допсутими бенефициенти са 215 общини на територията на „селските райони“ на страната:

 

„Улици“ 👉

 

BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020

 • По тази процедурата един кандидат може да подаде само едно проектно предложение. Освен по настоящата процедура, общината може да подаде проектно предложение и за дейността – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. По другите две дейности, свързани с инвестиции в пътна и водоснабдителна инфраструктура не е допустимо да се комбинират проектни предложения, с проекти по настоящата процедура.
 • Няма да се прилага ограничението, че една община може да получи подпомагане до левовата равностойност на 10 000 000 евро, общо по всички обявени приеми по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за целият период на прилагането, т.е по настоящата процедура могат да подадат проекти и общини при които общо всички одобрени проекти през целият програмен период надхвърлята левовата равностойност на 10 000 000 евро.
 • Също така по настоящата процедура могат да бъдат подадени проектни предложения от кандидати общини, които имат одобрени проекти от предходни приеми за дейността строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.
 • Проектите трябва да се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България/РБ, съгласно новата дефиниция за селски район.
 • По процедурата може да се кандидатства с инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект”.
 • Проектите могат да включват реконструкция и/или рехабилитация само на енергозахранващите и осветителните съоръжения и тела.
 • Подпомагат се проекти, ако под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години, считано от датата на сключване на административния договор.
 • Финансова помощ: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е в размер на 68 453 000 лева. Максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение по процедурата не може да надхвърля левовата равностойност на 1 млн. евро за един кандидат община. По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП. Максималният размер на БФП е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

„Енергийна ефективност“ 👉

BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020

 • По тази процедура един кандидат може да подаде само едно проектно предложение. Освен по настоящата процедура, общината може да подаде проектно предложение и за още една от дейностите по които е обявен прием през 2022 г.
 • Няма да се прилага ограничението, че една община може да получи подпомагане до левовата равностойност на 10 000 000 евро, общо по всички обявени приеми по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за целият период на прилагането, т.е по настоящата процедура могат да подадат проекти и общини при които общо всички одобрени проекти през целият програмен период надхвърлята левовата равностойност на 10 000 000 евро.
 • Също така по настоящата процедура могат да бъдат подадени проектни предложения от кандидати общи, които имат одобрени проекти от предходни приеми за дейността реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.
 • Проектите трябва да се осъществяват на територията на общините от селските райони на РБ, съгласно новата дефиниция за селски район.
 • Финансова помощ се предоставя и за инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Необходимо е чрез инвестициите да се произвежда енергия, която да не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на общинската сграда, в която се предоставят обществени услуги.
 • Финансова помощ: Общият размер на БФП по процедурата е в размер на 29 337 000 лева. Максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение по процедурата не може да надхвърля левовата равностойност на 500 хил. евро за един кандидат община. По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП. Максималният размер на БФП е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

До 23:59 ч. на 25.11.2022 г. е крайният срок за подаване на проектите в ИСУН и по двете процедури!

Документи за кандидатстване и изпълнение

Пълният пакет документи по 2-те процедури на подмярка 7.2 (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани:

Питайте УО на ПРСР за разясения до 3 седмици преди крайния срок

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на конкретната процедура за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

*На 25 юли УО да обяви прием и по още 2 процедури на подмярка 7.2 за „пътища“ и „вода“👉До 25 ноември общините кандидатстват по процедурите за „пътища“ и „вода“ на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

ВАЖНО: Кандидатите общини МОГАТ да подават по 2 (две) проектни предложения в рамките на 4-те  стартирали процедури по подмярка 7.2, като едното от проектните предложения ТРБЯВА да е насочено към повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради!

 

УО пояснява, че това решение е било взето в рамките на проведеното на 11 юли 2022 г.  заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020, за което НСМ писа.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ*:

ВАЖНО! Отменя се информационният семинар на 3 август в гр. Плевен!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!