Комисията подготвя нови инициативи за насърчаване на биологичното земеделие

Европейската комисия даде начало на обществена консултация, посветена на бъдещия план за действие в областта на биологичното земеделие. Този сектор ще изиграе важна роля за постигането на амбициозните цели, залегнали в Европейския зелен пакт Европейския зелен пакт, в стратегията „От фермата до трапезата“ и в стратегията за биологичното разнообразие. Един от приоритетите на Комисията е да гарантира, че секторът на биологичното земеделие разполага с необходимите инструменти, както и с добре функционираща нормативна уредба, основана на консенсус. Това е от възлово значение за постигането на целта 25 % от земеделската земя да се обработва биологично. Новата законова уредба за биологичното производство представлява една солидна основа, но вторичното законодателство, което предстои да бъде прието, трябва да бъде също толкова устойчиво.

Европейският комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Януш Войчеховски заяви: Двете стратегии — за биологичното разнообразие и „От фермата до трапезата“ — поставят амбициозни цели пред сектора на селското стопанство, за да осигурят неговия принос към Зеления пакт. Биологичното земеделие ще бъде възлов елемент от прехода, чрез който се стремим да постигнем по-устойчива продоволствена система и по-добра защита на нашето биологично разнообразие. За да се осъществи целта до 2030 г. 25 % от земеделската земя да се обработва биологично, Комисията ще подкрепи сектора на биологичното земеделие чрез подходяща политика и нормативна уредба.

Преминаване към по-здравословна и устойчива продоволствена система на ЕС — основен елемент на Европейския зелен пакт

Бъдещият план за действие в областта на биологичното земеделие, който предстои да бъде приет в началото на 2021 г., ще бъде важен инструмент в подкрепа на по-нататъшния растеж на сектора. В стратегията „От фермата до трапезата“, както и в стратегията за биологичното разнообразие, изготвени от Комисията, е включена целта до 2030 г. 25 % от земеделската земя да се обработва по биологичен начин. За да подкрепи постигането на тази цел, Европейската комисия въвежда и използва ключови инструменти:

  • Плана за действие в областта на биологичното земеделие, който ще бъде от основно значение за насърчаване на сектора, от гледна точка както на търсенето, така и на предлагането. Документът ще бъде структуриран около три главни теми: стимулиране на търсенето на биологични продукти, като същевременно се запази доверието на потребителите; насърчаване на активното използване на земеделските площи за биологично производство в ЕС; както и засилване на ролята на биологичното земеделие в борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, включително по отношение на устойчивото управление на ресурсите. Започналата днес обществена консултация цели да привлече обратна информация от гражданите, националните органи и съответните заинтересовани страни относно проекта на плана за действие.

Въпросникът ще бъде онлайн в продължение на 12 седмици — до 27 ноември. Чрез обществените консултации можете да изразявате вижданията си по определени аспекти на законите и политиките на ЕС, преди Комисията да изготви окончателните си предложения👉Към консултацията

  • Новото законодателство в областта на биологичното земеделие, което ще вземе под внимание променливостта на този бързо развиващ се сектор.

С година по-късно да влезе в сила новото законодателство за биопроизводство предложи ЕК- от 1 януари 2022 г.

  • Политиката на ЕС за популяризиране на хранително-вкусовата промишленост, която подкрепя европейския селскостопански сектор, като популяризира неговите качества на вътрешния пазар и в трети държави. За 2021 г. Комисията планира да отпусне специален бюджет за биологично земеделие в размер на 40 милиона евро по линия на политиката за популяризиране. Средствата ще се използват за съфинансиране на дейности и информационни кампании за популяризиране на сектора на биологичното производство в ЕС. Целта е да се повиши на осведомеността относно качествата на сектора и да се стимулира търсенето.

Освен чрез тези ключови инструменти, подкрепата за по-нататъшното развитие на биологичното земеделие в ЕС ще продължи в рамките както на настоящата, така и на бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП). Така например мерките по програмите за развитие на селските райони предлагат подкрепа за земеделски стопани, които желаят да преминат към биологично земеделие, както и подкрепа за поддържането на този тип земеделие.

На 20 май 2020 г. Комисията прие стратегията „От фермата до трапезата“, както и стратегията за биологичното разнообразие. В съответствие с Европейския зелен пакт те предлагат амбициозни действия и ангажименти на ЕС за спиране на загубата на биологичното разнообразие в Европа и света и трансформиране на продоволствените системи в глобални стандарти за конкурентоспособна устойчивост, опазване на здравето на човека и планетата, както и поминъка на всички участници във веригата за създаване на стойност в областта на храните.

Източник: https://ec.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!