Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 25.11.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020.

24 447 500 лева е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения. Средства са изцяло (100 %) от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI).

До 17:30 ч. на 28 февруари 2022 г. е срокът за подаване на проекти в ИСУН!

 

 

👉 Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Целите на процедурата по подмярка 6.1 са:

 1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
 2. Насърчаване на заетостта.
 3. Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Дефиниция за „млади земеделски стопани“

„Лица, които към момента на подаване на проектното предложение са на възраст между 18 и не повече от 40 навършени години (включително) и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през последните 24 месеца преди подаване на проектното предложение“.

ВАЖНО: В рамките на настоящия прием кандидатите няма да могат да ползват безплатните услуги НССЗ (Национална служба за съвети в земеделието) за консултации, за изготвяне на бизнес планове, за окомплектоването и подаването на проектите в ИСУН 2020.

 

Финансови параметри

По процедурата не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП). Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, а изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
 2. второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

Допустими кандидати по процедурата са:

 • физически лица;
 • еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

ВАЖНО: Кандидатите, които не са регистрирани в ИАСК (Интегрирана система за администриране и контрол) преди подаване на проектното предложение в ИСУН следва да заявят в Областна дирекция на ДФЗ-РА искане за регистрация в ИСАК, съответно да им бъде издаден УРН (уникален регистрационен номер).

 

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

 • са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
 • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
 • не са одобрени за подпомагане по настоящата подмярка, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България от ПРСР 2014 – 2020;
 • не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007 – 2013 и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013;
 • нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

 

ИЗЦЯЛО електронно подаване и оценка на проектите в ИСУН

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи ЕДИНСТВЕНО чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020 и не трябва да го променя в периода на кандидатстване и оценка.

 

ВАЖНО: Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020. ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020!

 

👉Запознайте се с публикувания на 25 ноември 2021 г. пълен пакет документи по процедура BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 на ПРСР 2014-2020:

 

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната пощаrdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!