Европейската комисия (ЕК) постави начало на обществена консултация относно изпълнението на схемата на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата („училищната схема“) и възможните варианти за нейното оптимизиране.

Със схемата на ЕС за училищата, която се прилага от 2017 г., се подкрепя разпространението на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти сред учениците — от детската градина до средните училища. В рамките на схемата са включени и образователни дейности с цел да се повиши консумацията на тези продукти и да се допринесе за създаването на здравословни хранителни навици. Въпреки че схемата вече е насочена към целта на общата селскостопанска политика (ОСП), а именно селскостопанският сектор на ЕС да отговори по-добре на обществените потребности в областта на храните и здравето, е възможно да се засили нейният принос към устойчивото производство и потребление на храни в съответствие с целите на новата ОСП за периода 2023—2027 г., посочва ЕК.

ЕК започна преглед на схемата на ЕС за училищата като част от стратегията „От фермата до трапезата“, за да създаде благоприятна продоволствена среда, която да улеснява избора на здравословен и устойчив начин на хранене.

До 28 юли 2022 г. (до полунощ брюкселско време) можете да участвате в обществената консултация, като попълните на български език онлайн въпросник, наличен в портала на ЕК 👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation…

 

Въпросникът е наличен на всички официални езици на ЕС с оглед на възможно най-широко участие на заинтересованите страни.

От ЕК посочват, че прегледът ще допринесе за европейския план за борба с рака, насърчавайки по-голямата грижа за здравето чрез здравословно хранене, а също и за Плана за действие за развитие на биологичното производство. При прегледа ще се вземе предвид и препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за децата.

Целева аудитория на допитването

ЕК приветства участието в допитването на всички субекти, по-специално на:

  • ученици и техните родители или настойници;
  • учебни заведения (от сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст до средното образование) и техните асоциации;
  • предприятия и техните асоциации, които осъществяват дейност на всички етапи от веригата за доставка на храни и по-конкретно малките и средните предприятия (МСП);
  • неправителствени организации, чиято дейност е в сектора на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, здравеопазването, храненето, защитата на потребителите, околната среда, образованието и правата на децата;
  • публични органи, отговорни за селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, здравеопазването, храненето, защитата на потребителите, околната среда, образованието и правата на децата;
  • научноизследователски институти, университети и представители на академичните среди.

В консултацията са включени общи въпроси към всички респонденти и допълнителни въпроси към конкретни целеви групи и по-специално:

  • ученици и/или техните родители/настойници;
  • учебни заведения и техните асоциации, както и организации, занимаващи се с образование в областта на храните, храненето и здравето;
  • предприятия и техните асоциации, които осъществяват дейност в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
  • публични органи.

Източник: https://ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 17 юни тече обществено обсъждане на „Консултационен документ за концепция на проект за Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти“

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!