Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение (проект на ЗИД) на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

С проекта на ЗИД на ЗПЗП се цели да се осигури съответствие на действащата до момента нормативна уредба със структурните промени в централната администрация на изпълнителната власт и преминаването на функциите на сертифициращ орган по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) към административна структура към министъра на финансите.

В срок до 28 януари 2022 г. могат да бъдат изпращани становища и коментари на👉е- mail: VTodorova@mzh.government.bg iили чрез портала за обществени консултации на Министерски съвет👉www.strategy.bg…

 

До настоящия момент Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ изпълнява функциите на сертифициращ орган по ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и дейностите по глава пета от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Административна структура към министъра на финансите също осъществява дейността си по глава пета от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, като извършва специфични одитни дейности по фондове и програми на ЕС в съответствие с международните споразумения за предоставяне на средства от ЕС и съответните регламенти на ЕС, отнасящи се до управлението и контрола на предоставените средства по предприсъединителните фондове на ЕС, по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмен период 2007 – 2013 г. и по Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г. В тази връзка за оптимизиране на разходите и административния капацитет е подходящо същата да изпълнява и функциите на сертифициращ орган по ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

Източник: www.strategy.bg

 

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!