Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява и насоки за кандидатстване по две процедури по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020.

3 юли 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

👉Насоки за кандидатстване по процедура 👉BG06RDNP001-4.010 – Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване

👉Насоки за кандидатстване по процедура 👉BG06RDNP001-4.011 – Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване

📌 Процедура BG06RDNP001-4.010

Допустими кандидати: Ще се подпомагат проектни предложения, подадени от „Напоителни системи“ ЕАД.

45 419 274 евро е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектно предложение.

15 000 евро е минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение, а 6 000 000 евро е максималният.

 

📌 Процедура BG06RDNP001-4.011   

Допустими кандидати: Ще се подпомагат проектни предложения, представени от оператори, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване“, които са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура и които са: 1/ юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване и вписани в регистъра на Сдруженията за напояване (ЗСН); 2/ юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК).

5 046 586 евро е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектно предложение.

За проекти на кандидати, учредени и регистрирани по реда на ТЗ или ЗК, финансова помощ се предоставя, когато към проектното предложение кандидатът е приложил разработена методика за определяне на цената на услугата „доставяне на вода за напояване“, в съответствие с приетата с Постановление на Министерски съвет № 147 от 19 юли 2018 г. за приемане на Методика за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“ съгласно чл. 58 от ЗСН и се ангажира ежегодно да я прилага и да я спазва, както по време на изпълнение на проектното предложение, така и в периода на мониторинг.

15 000 евро е минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение. 1 500 000 евро е максималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 не може да надвишава левовата равностойност на 1 500 000 евро. за кандидати учредени и регистрирани по реда на ТЗ или ЗК.

 

Приоритет и по двете процедури се предоставя за проектни предложения за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения:

  • в незадоволително състояние и целящи повишаване на тяхната ефективност чрез постигане на по-високо ниво на показателя за потенциална относителна икономия на вода;
  • осигуряващи достъп до напояване до по-голям брой земеделски стопани или по-обширни поливни площи;
  • доставящи вода за напояване на площи, заети с приоритетни земеделски култури;
  • които осигуряват допълняемост с използването на съвременни и ефективни напоителни системи в земеделските стопанства;
  • насочени към внедряване на иновации, включително такива, свързани с опазване на компонентите на околната среда и повишаване на тяхната ефективност.

Питайте УО на ПРСР за разяснения на Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Електронно каднидатстване в ИСУН

Подаването на проектните предложения по двете процедури се извършва изцяло по електронен път чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/, модула „Е-кандидатстване“. За подаването на проектите и приложимите документи в ИСУН 2020 е необходимо използването на Квалифициран електронен подпис.

Източник: https://eumis2020.government.bg; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!