До 31 декември 2021 г. са отворени следните две процедури по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020:

Процедура BG06RDNP001-19.354

Подпомагането по процедурата цели: подготовка и разработване на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Проектът трябва да е фокусиран върху развитието на територията, на която се изпълнява стратегията за ВОМР, и да съответства на и да допринася за постигане целите и приоритетите на стратегията за ВОМР на съответната МИГ и на ПРСР 2014- 2020.

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проект за подготвителни дейности:

 1. подписано споразумение за партньорство;
 2. разработен проект за вътрешнотериториално или за транснационално сътрудничество.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 933700,00 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за подготвителни дейности:

 • до левовата равностойност на 10 000 евро за проект за вътрешнотериториално сътрудничество;
 • до левовата равностойност на 25 000 евро за проект за транснационално сътрудничество.

До 100 % от допустимите разходи по проект е финансовата помощ по реда на тази процедура.

Допустими за финансиране дейности: провеждане на срещи с потенциални партньори; провеждане на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта; подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално или транснационално сътрудничество; дейности по публичност и информираност; координация на изпълнението на подготвителните дейности.

По Процедура BG06RDNP001-19.354 пълният комплект документи за кандидатстване, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на Управляващия орган, можете да откриете на👉 https://eumis2020.government.bg…

 

Процедура BG06RDNP001-19.355

Подпомагането по процедурата цели: осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 г. като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво; създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност; подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др. Проектите трябва да целят развитието на териториите, на които се изпълняват стратегиите за ВОМР на МИГ, и да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегията/ите за ВОМР на съответната/ите МИГ и на ПРСР 2014- 2020.

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проектите за сътрудничество:

 1. разработени съвместени продукти/услуги, придобити активи, извършени строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България;
 2. проведени изследвания и пазарни проучвания, директно свързани с съвместния продукт/услуга;
 3. реализирани промоционални или маркетингови кампании;
 4. изграден капацитет, споделен опит и ноу-хау.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 7 823 200,00 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите за сътрудничество за кандидата и за всеки един от партньорите е:

 • до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество;
 • до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

До 100 % от допустимите разходи по проект е финансовата помощ по реда на тази процедура.

Допустими за финансиране дейности: разработване на съвместен продукт/услуга; извършване на строително-монтажни или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България за целите на проекта; придобиване на други материални и нематериални активи за целите на проекта; изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместния продукт/услуга; реализиране на промоционални или маркетингови кампании; провеждане на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и др.; дейности по публичност и информираност; координация на изпълнението на дейностите по проекта.

По Процедура BG06RDNP001-19.355 пълният комплект документи за кандидатстване, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на Управляващия орган, можете да откриете на👉 https://eumis2020.government.bg…

 

Общи правила по двете процедури

Допустим кандидат и по двете процедури за предоставяне на финансова помощ за изпълнение на проект за подготвителни дейности за проект за вътрешнотериториално или за транснационално сътрудничество е МИГ, сключила споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по реда на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. или по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Оценката и класирането на проектните предложения се извършват от оценителна комисия след всеки краен срок на процедурата. Оценката на проектните предложения включва:

 • Етап 1: Оценка на административно съответствие и допустимост;
 • Етап 2: Техническа и финансова оценка.

Допълнителна информация относно крайния срок за подаване на документите за кандидатстване: Крайният срок за подаване на проектни предложения е последният ден до 17:00 часа на всеки втори календарен месец след 30 юни 2020 г. до 31 декември 2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата

👉Документи по двете процедури се подават в ИСУН 2020 на следния интернет адрес👉 https://eumis2020.government.bg.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ*:

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

*Публикацията е актуализирана на 26.11.2021 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!