„Въпросник за доставчици относно нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански продукти и храни“

Това проучване на Съвместния изследователски център (JRC) и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (ЕК) се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчици, обхванати от Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики (НТП) в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, на различните етапи от доставките на земеделие и храни. Анкетата съдържа въпроси дали доставчиците са се сблъсквали и с каква честота с НТП, от какво естество са те, дали съществуващото към момента законодателство е достатъчно, дали са запознати с директивата, дали ситуацията около COVID 19 е увеличила проявите на НТП и др.

Краен срок: 31 януари 2021 г.

Връзка към проучване: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UTPs_Baseline_Survey

Езици: анкетата е достъпна на всички 24 официални езика на ЕС

Попълването на въпросника ще Ви отнеме около 10 минути. След приключване на изследването, резултатите в анонимен вид ще бъдат публикувани на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP/index.htm.

Контекст

На 17 април 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики (НТП) в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. С цел да направи оценка на ефикасността на предприетите от държавите- членки мерки в контекста на тази директива, ЕК ще извършва ежегодно проучвания, като започне с настоящия базов въпросник, чрез който да се създаде представа за актуалната ситуация преди прилагането на новите мерки на национално равнище.

Държавите- членки трябва да транспонират директивата в националното законодателство до 1 май 2021 г. и да започнат да я прилагат не по-късно от 1 ноември 2021 г. В България правоприлагащият орган съгласно Директива (ЕС) 2019/633, който ще следи за прилагане разпоредбите на директивата, е Комисията за защита на конкуренцията.

Източник: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/perm/news/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!