Националното звено за контакт (НЗК) по Програма LIFE организира информационен ден за отворените покани за подаване на проектни предложения по Програма LIFE, който ще се проведе онлайн на 07.07.2022 г., от 10:00 до 15:15 часа.

В рамките на събитието ще бъдат представени поканите по подпрограми.

За участие е необходима предварителна регистрация, която може да бъде направена най-късно до 05.07.2022 г.👉 ТУК!

Поканени са гост-лектори от Зелени Балкани, EVN и Столична община, които ще споделят своя опит и гледна точка като бенефициенти по програмата.

🌿♻️🌳Събитието ще протече при следния дневен ред:

10:00 – 10:05 Откриване и приветствие от НЗК
10:05 – 10:30 Обща информация за Програма LIFE
10:30 – 11:00 Област „Действия по климата“, подпрограма „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“
11:00 – 11:30 Област „Действия по климата“, подпрограма „Преход към чиста енергия“
11:30 – 12:00 Област „Околна среда“, подпрограма „Опазване на природата и биологично разнообразие“
12:00 – 12:30 Почивка
12:30 – 13:00 Област „Околна среда“, подпрограма „Кръгова икономика и качество на живот“
13:00 – 13:15 Презентация на Зелени Балкани LIFE17 GIE/BG/371 /LIFEforBgNATURA/ „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“
13:15 – 13:30 Презентация на EVN LIFE20 NAT/BG/001234 „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасните за тях надземни електропроводи в района на Бургаските езера“
13:30 – 13:45 Презентация на Столична община по одобрен интегриран проект: LIFE17 IPE/BG/000012 „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”
13:45 – 14:30 Финансови аспекти
14:30 – 15:15 Въпроси и отговори

 

Национално звено за контакт за България по LIFE

На територията на всяка държава – членка на ЕС има създадено национално звено за контакт (НЗК),  което е отговорно за популяризирането и изпълнението на програма LIFE на национално ниво. Българското НЗК е ситуирано в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, отдел „Международни програми и проекти“- гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. НЗК се състои екип от експерти, които оказват съдействие и подкрепа на българските кандидати и бенефициенти по програма LIFE на всички етапи от подготовката, подаването и изпълнението на техните проекти.

НОВА онлайн база данни на ЕК с проекти по LIFE

За допълнителна информация относно проектите по програма LIFE в България или за всички проекти по LIFE в ЕС, можете да посетите онлайн базата данни на ЕК https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search.

Лесната за използване база данни е найдостоверният източник на информация за всички текущи и приключили проекти по програма LIFE. Базата данни също така предоставя информация за всички бенефициенти, техните координати за връзка и уеб сайтовете на проектите.

Източник: www.life-bulgaria.bg; https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!