В брой 45 на Държавен вестник от 15.05.2020 г. бяха обнародвани последните промени в Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 (НППЛВ 2019-2023), с които се урежда прилагането на кризисната мярка „Събиране на реколтата на зелено“ през 2020 година.

До 5 юни 2020 г се подават заявленията за издаване на удостоверение за право на участие по мярката в териториалните звена на ИАЛВ по местонахождение на лозарските стопанства. Образецът е публикуван на сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ОБРАЗЕЦ), но може да бъде предоставен и на място. При кандидатстване освен документи, удостоверяващи правното основание за ползване на заявените за подпомагане площи, се предоставят и цифрови географски данни за площите, върху които ще се прилага мярката.
От 15 до 19 юни 2020 г. одобрените от ИАЛВ кандидати подават заявление за финансово подпомагане в Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
„Събиране на реколтата на зелено“ представлява пълното отстраняване на гроздовете, докато са все още зелени, така че добивът от съответната площ да се сведе до нула. Задължително изискване е площите с лозя, за които се кандидатства за подпомагане, да бъдат в добро агротехническо състояние и за тях да са подавани декларации за добив през предходните две години. Подпомагането по тази мярка ще компенсира българските гроздопроизводители, изпаднали в ситуация да не могат да пласират своята продукция поради ниско търсене на винено грозде за суровина. Мярката е част от пакета кризисни мерки, които Европейската комисия одобри за прилагане в държавите членки в условията на пандемията от COVID-19 и затруднените икономически процеси в глобален мащаб.

До 10 юли 2020 г. се сключват договорите с ДФЗ.

До 20 юли 2020 г. се сваля реколтата.

До 10 дни от извършване на проверката се изплаща подпомагането.

 

 

1 000 000 лв. е първоначалният бюджет, с който мярката ще бъде отворена- в случай на недостиг, бюджетът ще бъде увеличен така, че да удовлетвори всички гроздопроизводители, одобрени от ДФЗ. Финансовата помощ по мярката не надвишава 3036,86 лв./хектар. За финансова 2020 година подпомагането се изчислява като 60 % от сбора на:

  • преките разходи за операциите за отстраняване на гроздовете – 1 155,48 лв./ха и
  • загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката (цената на килограм грозде – 0,62 лв/кг  умножена по средния годишен добив на хектар от заявените от гроздопроизводителя площи за период от две години преди прилагането на мярката (но не повече от 6300 кг/ха).
Производителят може да заявява за участие цялото стопанство или част от него. По мярката може да се кандидатстване и за отделен сорт или за насаждение с определена възраст, като производителят очертава парцелите (непрекъсната част от земя заета с лозови насаждения), подлежащи на подпомагане. Служителите на ИАЛВ при необходимост оказват съдействие на всеки производител за очертаване на площите в лозарското стопанство, с които иска да кандидатства по мярката.
Недопустими за участие по мярката площи в стопанството са:
  • пълно или частично увредени насаждения вследствие на природно бедствие или на неблагоприятно климатично събитие, настъпило преди датата на събирането на реколтата на зелено;
  • площи подпомогнати по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ в мониторинг;
  • насаждения създадени в период, по-малък от 4 години;
  • лозови насаждения, за които през последната винарска година преди кандидатстването не е подадена декларация за реколта от тях;
  • площи, за които е заявено подпомагане по мярка „Застраховане на реколтата“ през същата финансова година.

 

Можете да се запознаете с обнародваните на 15 май 2020 г. промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. ТУК📌

 

Ще се прилага нова извънредна мярка „Съхранение на вино“

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) съобщи, че започва разработване на мярка „Съхранение на вино“ за включването в НППЛВС 2019 – 2023, по която да бъдат подпомогнати винарските предприятия да складират вино с цел временното му оттегляне от пазара заради невъзможността да бъде пласирано вследствие на пандемията от COVID-19.

Очакван втори целеви прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ в началото на юли

​В рамките на проведена миналата седмица видеоконферентна среща на министър Десислава Танева и изпълнителния директор на ДФЗ с представителите на бранша е постигнато съгласие в началото на месец юли да стартира втори целеви прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ само за авансови плащания от бюджет 2020 година.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!