Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува Заповед за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020.

Със Заповедта на УО от 20.09.2022 г. са направени промени в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и образеца на Административния договор по процедура BG06RDNP001-5.001 – по подмярка 5.1. Това е първи прием по подмярката, който се проведе в периода 08.05.2020 г.- 10.07.2020 г.

До 6 юни 2025 г. е удължен крайният срок за изпълнение на одобрените проекти от първия прием по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020

Настоящите промени в Насоките по горепосочената процедура на подмярка 5.1 са свързани с:

  • удължаване на максималния срок за изпълнение на одобрените проекти до 6 юни 2025 г. (вместо първоначално заложения до 15 септември 2023 г.);
  • разрешава се, когато искането на бенефициента за изменение на Административния договор с ДФЗ води до увеличение на общата стойност на финансовата помощ, ДФЗ да уважава искането за изменение, но без да се увеличава общата стойност на финансовата помощ- в този случай превишението се поема като собствен принос от бенефициента;
  • при одобрение от страна на ДФЗ на искането за изменение на Административния договор, бенефициентът ще може да подпише допълнителното споразумение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението за сключването му като се яви лично ИЛИ по електронен път в ИСУН 2020 с валиден КЕП– при неявяване или неподписване в посочения срок правото за подписване на допълнителното споразумение към договора с ДФЗ ще се погасява.

Пакет актуализирани документи по процедура № BG06RDNP001- 5.001 по подмярка 5.1 са публикувани в сайта на МЗм👉www.mzh.government.bg и в сайта на👉ИСУН 2020.

*В ход са промени по 5 процедури от 3 мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020

Припомняме, че в периода (15 юли- 19 август 2022 г.) приключиха процедурите за обществено обсъждане и на промени в Насоки за кандидатстване по следните 2 процедури на ПРСР 2014 – 2020, за които се очаква УО да публикува Заповеди и актуализирани Насоки:

  1. BG06RDNP001-6.001 – по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 (приемът се проведе в периода 12.03.2018 г.- 14.06.2018 г.);
  2. BG06RDNP001-9.001по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ за удължаване до 15 септември 2025 г. на срока за изпълнение на проектите.

На 17 октомври 2022 г. приключи и общественото обсъждане на следните 3 процедури по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, с които се удължава до 6 юни 2025 г. срока за изпълнение на проектите(приемите по 3-те процедури на подмярката се проведоха в 04.09.2018 г.- 07.12.2018 г.):

  • № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“;
  • № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“;
  • № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз“.

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Публикацията е актуализирана на 18.10.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!