Инициативата на ЕС за опрашителите беше първият отговор на сериозното намаляване на насекомите опрашители в Европа, но сега ЕС трябва да увеличи усилията си, тъй като „все още са налице значителни предизвикателства при отстраняването на причините за намаляването на опрашителите особено във връзка със загубата на местообитания в селскостопанските ландшафти и последиците от употребата на пестициди. Другите предизвикателства според Европейската комисия (ЕК) са свързани с елиминирането на заплахите за опрашителите, които не попадат в непосредствения обхват на инициативата, като например изменението на климата и замърсителите на околната среда, различни от пестицидите. През 2021г. ЕК извърши преглед на Инициативата на ЕС относно опрашителите и публикува доклад за напредъка, който изрично призовава за преразглеждане на Инициативата на ЕС относно опрашителите.

Поради това ЕК ще преразгледа инициативата и ще въведе инструменти и мерки за справяне с основните фактори за това намаляване, се казва в обявата на консултацията.

Цел на консултацията

Целта на консултацията на ЕК е да се съберат мненията на заинтересованите страни относно прилагането на съществуващите политики и да се осигури информация за начините, по които да бъде приложена Инициативата на ЕС относно опрашителите и да бъде изпълнен ангажиментът за постигане до 2030 г. на обрат в тенденцията към влошаване на състоянието на опрашителите в съответствие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Тази инициатива ще спомогне за постигането на целта на Европейския зелен пакт за обръщане на тенденцията за намаляване на опрашителите до 2030 г., като се гарантира, че те могат да продължат да осигуряват съществени ползи за природата и хората.

До 09 юни 2022 г. (до полунощ брюкселско време) можете да участвате в обществената консултация, като попълните онлайн въпросник, наличен в портала на ЕК 👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation…

 

В „Поканата за предоставяне на данни за инициатива“ ЕК описва проблема, посочвайки, че през последните десетилетия се наблюдава драстиченспад в броя и разнообразието на дивите опрашители в Европа„. Популациите на една трета от видовете пчели и пеперуди прогресивно намаляват, като един от всеки десет представители на тези видове е на ръба на изчезването. Този факт буди сериозно безпокойство, тъй като без опрашители като дивите пчели, сирфидните мухи, пеперудите и молците много култури и диви растителни видове ще намалеят и дори могат да изчезнат, което ще доведе до тежки екологични, социални и икономически последици. Изчислено е, че стойността на годишната селскостопанска продукция на Съюза, която е пряко свързана с опрашващите насекоми, възлиза на 15 милиарда евро, както и че от тези насекоми зависят приблизително 80 % от дивите цъфтящи растения„. Според ЕК основните заплахи за дивите опрашващи насекоми са:

 • промените в земеползването,
 • интензивното управление на селското стопанство и употребата на пестициди,
 • замърсяването на околната среда,
  инвазивните чужди видове и
 • изменението на климата.

ЕК се позовава на прогнози, посочващи, че „ако не бъдат предприети ефективни действия, влошаването на състоянието на опрашителите ще продължи, което ще увеличи въздействието на местно равнище„.

Целева аудотория

Консултативните дейности на ЕК са насочени към следните заинтересовани страни:

 • широката общественост;
 • научноизследователските и академичните среди, работещи в съответните области (напр. опрашители и опрашване, агрономия, екотоксикология, екология);
 • НПО, занимаващи се с опазването на околната среда;
 • земеделски стопани, горски стопани и други управители на земи;
 • пчелари;
 • консултанти в областта на селското стопанство;
 • експерти в областта на градоустройството и пространственото планиране;
 • предприятия в аграрната промишленост и хранителновкусовата промишленост;
 • органи от публичния сектор и органите на местно, регионално и национално равнище, поспециално тези, които се занимават с околната среда, селското стопанство, общественото здраве, градското развитие и териториалното устройство.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!