1 919 проекта от втория прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 г., получили не по-малко от 26,82 точки преминават на следващ етап на разглеждане.

👉Кандидатите могат да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция и УО на ПРСР точки👉ТУК📌

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува списък „Класиране на разпределените за предварителна оценка проектни предложения по брой получени точки в низходящ ред, след становище на УО на ПРСР 2014-2020 по подадени възражения, до определения бюджет в Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 09-623/28.06.2019 г. 43 027 600,00 лв. по Процедура чрез подбор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-6.007

С това приключи последния етап от предварителното класиране на проектните предложения от 2-рия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ на ПРСР 2014 – 2020 г. Приемът бе реализиран в периода 28 юни 2019 г.- 30 септември 2019 г., с определен общ размер на безвъзмездната финансова помощ от 22 000 000 евро, а постъпилите през ИСУН 2020 проекта са  2 459 със заявена финансова помощ от 36,885 млн. евро.

ДФЗ съобщи, че на последващ етап на разглеждане подлежат 1 919 проекта, класирани с не по-малко от 26,82 точки по критериите за подбор. Тяхната финансова стойност в размер на 28,785 млн. евро, покрива до 131 % от бюджета по процедурата.

Съгласно утвърдените от УО на ПРСР 2014-2020 насоки по процедурата, когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет, се назначава комисия за извършване на предварителна оценка, назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ-РА. Оценката на проектните предложения по процедурта включва:

  • Етап 1: Предварителна оценка (ако размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет по настоящата процедура);
  • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
  • Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО).

Само проектни предложения, преминали успешно оценка на АСД, подлежат на по – нататъшно разглеждане и оценка. ТФО се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на АСД.

ДФЗ пояснява, че проектните предложения са оценени и класирани спрямо броя получени точки по критериите за подбор. Настоящите резултати от работата на оценителната комисия за извършване на предварителния ранкинг са след разглеждането на получените възражения от Управляващия орган на ПРСР и са публикувани в сайта на ДФЗ.

Припомняме, че на 15 май 2020 г. приключи и третият прием по подмярка 6.3, който е целеви и насочен към сектор „животновъдство“. Повече:214 проекта са подадени в рамките на целевия прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020. 197 проекта продължават в надпреварата.

Източник: ДФЗ; МЗХГ

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 733 други абонати.