„Селскостопанската политика на ЕС в преход: необходима е приемственост и ясни правила, посочват одиторите“

„Налице са закъснения при договарянето на многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2021—2027 г. и на Oбщата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Тези забавяния ще отложат потенциално по-амбициозната политика на ЕС в областта на селското стопанство с поне една година.“

„Това допълнително време следва да се използва за преодоляване на предизвикателствата, свързани с климата и околната среда, посочени в Зеления пакт, за осигуряване на надеждно управление на бъдещата ОСП, както и за подобряване на рамката за изпълнението ѝ.“

Това са само част от констатациите и препоръките на одиторите на Европейската сметна палата (ЕСП) в скоро публикувано в Официален вестник на ЕС ново Становище № 1/2020 относно предложението на Комисията за регламент относно преходни разпоредби по отношение на общата селскостопанска политика през 2021 г.

Европейската комисия (ЕК) предложи преходни правила за ОСП през 2021 г., за да продължи финансирането на земеделските стопани и развитието на селските райони в ЕС след изтичането на срока на настоящата политика през 2020 г. и до влизането в сила на нова ОСП.

Европейската комисия (ЕК) предложи удължаване на прилагането на действащата правна рамка и продължаване на финансирането на политиката въз основа на сумите, предвидени за МФР за периода след 2020 г. Въпросното предложение за преходен регламент има за цел да осигури сигурност и приемственост при предоставянето на средства и да облекчи прехода от текущия към следващия период.

В предложените преходни правила за 2021 г. се предполага, че новата ОСП — първоначално планирана да започне на 1 януари 2021 г. — ще бъде отложена с една година. Одиторите анализираха дали предложените правила са ясни от правна гледна точка и финансово разумни, както и какви са техните последици за ОСП след 2020 г.

Одиторите на ЕС установяват, че предложеното отлагане (към края на 2026 г.)на последващата оценка (ex-post) на разходите за настоящите програми за развитие на селските райони предполага, че Комисията ще подготви предложението си за ОСП след 2027 г. без пълна оценка на изпълнението на ОСП 2014-2020.

Актуалното състояние на преговорите между Европейския парламент и Съвета навежда на мисълта, че прилагането на новата правна рамка и на стратегическите планове по ОСП от 2022 г. може да представлява предизвикателство“, заяви Жоао Фигейреду, членът на ЕСП, отговарящ за становището. „Този период от време следва да се използва за решаване на повдигнатите от нас въпроси, особено във връзка с предизвикателствата по отношение на климата и околната среда.“

Становището на ЕСП е достъпно на български език и с него можете да се запознаете ТУК

Източник: www.eca.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!