След 4 дневен маратон на преговори, стартирали на 17 юли 2020 г., лидерите на страните от ЕС постигнаха споразумение за бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. и за Плана за възстановяване от кризата COVID-19, който се очаква да помогне на ЕС да се възстанови след пандемията и да подкрепи инвестициите в зеления и цифровия преход. Договорените средства за периода 2021—2027 за ЕЗФРСР (Стълб 2 на ОСП) са 77 850 млн. евро, разходите за пазарна подкрепа и директни плащания (Стълб 1 на ОСП) са 291 091 млн. евро (по текущи цени), а средствата за равитие на селските райони по новия инструмент NextGeneration EU за преодоляване на кризата от COVID-19 са 7.5 млрд.евро.

Близо 29 млрд. евро получава България в следващия седемгодишен бюджет на ЕС: 16,7 млрд. евро от МФР и 12,2 млрд. евро от NextGeneration EU.

Председател Мишел на пресконференцията на Европейския съвет

„Постигнахме споразумение относно Плана за възстановяване и европейския бюджет. Разбира се, това бяха трудни преговори в много трудни времена за всички европейци. Маратон, който завърши с успех за всички 27 държави-членки, но най-вече за хората. Това е добра сделка. Това е силна сделка. И най-важното, това е правилната сделка за Европа, в момента.“, заяви Шарл Мишел, председател на Европейския съвет по време на конференцията.

„Сделката ни е символ на силна и обединена Европа“, обяви www.consilium.europa.eu

 

Дългосрочен бюджет на ЕС

Новата многогодишна финансова рамка (МФР) ще обхване седем години между 2021 и 2027 г. МФР, подсилена от ЕС с новия новия Инструмент за възстановяване NextGeneration EU (NGEU), ще бъде и основният инструмент за прилагане на пакета за възстановяване за справяне със социално-икономическите последици от пандемията COVID-19.

Размерът на МФР – 1 074,3 милиарда евро – ще позволи на ЕС да изпълни своите дългосрочни цели и да запази пълния капацитет на плана за възстановяване. Това предложение до голяма степен се основава на предложението, направено от президента Мишел през февруари, което отразява две години дискусии между държавите-членки.В МФР за периода 2014—2020 няма да има промяна.

Фонд за възстановяване

Фондът за възстановяване чрез NGEU ще предостави на Съюза необходимите средства за справяне с предизвикателствата, породени от пандемията COVID-19. Съгласно споразумението Комисията ще може да заеме до 750 милиарда евро  на пазарите. Тези средства могат да се използват за заеми за обратно изкупуване и за разходи, насочени по програмите на МФР. Капиталът, набран на финансовите пазари, ще бъде изплатен до 2058 г. Сумите, налични по NGEU, ще бъдат разпределени за седем индивидуални програми: Механизъм за възстановяване и устойчивост (RFF), ReactEU, Horizon Europe, InvestEU, Rural Development, Just Transition Fund и RescEU. 390 милиарда евро от пакета ще бъдат разпределени под формата на безвъзмездни средства на държавите-членки и 360 милиарда евро на заеми.

Съкращаване на средства по някои политики

За да постигнат споразумение, лидерите се съгласиха да съкратят средствата в някой програми на ЕС в сравнение с предишни предложения – решение, което председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, определи като будещо „съжаление“. Намаляват се средствата за кохезия, устойчивост и ценности – от 380 млрд. евро на близо 378 млрд. Сериозно свиване ще има и за фонда за справедлив преход, който трябва да помогне за трансформацията към зелена и дигитална Европа – от 30 млрд. на 10 млрд. евро. Намаление има и в бюджета на ОСП. Договорената сума по NGEU за развитие на селските райони е намалена на 7.5 млрд.евро в сравнение с предложението от месец май на ЕК за 15 млрд.евро (Вижте: Новите средства за селските райони от NextGeneration EU ще се използват през 2022, 2023 и 2024 като мерки по ЕЗФРСР в Стратегическите планове по ОСП и без задължително обвързване със Зелената сделка)

Управление и условност

В съответствие с принципите на доброто управление държавите-членки ще подготвят  национални планове за възстановяване и устойчивост за 2021-2023 г. Те трябва да съответстват на специфичните за отделните страни препоръки и да допринасят за екологичните и цифрови преходи. По-конкретно, плановете се изискват за стимулиране на растежа и заетостта и засилване на „икономическата и социалната устойчивост“ на страните от ЕС. Плановете ще бъдат преразгледани през 2022 г. Оценката на тези планове ще бъде одобрена от Съвета с гласуване с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията. Изплащането на безвъзмездни средства ще се извърши само ако са изпълнени договорените етапи и цели, заложени в плановете за възстановяване и устойчивост. Ако по изключение една или повече държави-членки считат, че има сериозни отклонения от задоволителното изпълнение на съответните основни етапи и цели, те могат да поискат председателят на Европейския съвет да отнесе въпроса до следващия Европейски съвет.

Климатични действия

30% от общите разходи от МФР и ЕС от NGEU ще бъдат насочени към  проекти, свързани с климата и ще отговарят на целта на ЕС за неутралитет на климата до 2050 г., целите на ЕС за климата през 2030 г. и Парижкото споразумение. Лидерите се споразумяха делът на разходите за ОСП, който се очаква да бъде предназначен за действия в областта на климата, да бъде 40%.

Запазването на правилото n+3

„Ключов елемент от постигнатото от България при преговорите е запазването на правилото n+3, т.е. средствата трябва да бъдат разходвани 3 години след годината на тяхното договаряне. По този начин се осигурява необходимия времеви период за реализирането на планираните инвестиции.“, посочва Томислав Дончев, заместник министър-председател на България. Коментирайки споразумение за бюджета на общността, той даде оценката „тази сделка е добра за България“.

Основни аспекти от Заключения на Европейския съвет по ОСП 2021-2027

Предвиденият бюджет за ОСП за периода 2021-2027 г. възлиза на 343,95 милиарда евро (по съпоставими цени от 2018 г.), от които 258,594 милиарда евро за 1-ви стълб и 77,85 милиарда евро за 2-ри стълб. Съгласно плана на ЕС за икономическо възстановяване след 2020 г. 7,5 милиарда евро ще бъдат добавени към бюджета на 2-ри стълб. Секторът ще трябва да се изправи пред „повече предизвикателства с по-малко бюджет“. Директните плащания (ДП) съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 и съгласно Регламента за стратегическите планове по ОСП няма да надвишават 239 916 млн. евро.

В рамките на ОСП по 1-ви стълб ще продължи външното сближаване (конвергенция) на ДП. Всички ДЧ с ДП на хектар под 90% от средната стойност за ЕС ще намалят с 50% разликата между средното равнище на своите текущи директни плащания и 90 % от средната стойност за ЕС на шест равни стъпки, започвайки през 2022 г. Това сближаване ще бъде финансирано пропорционално от всички ДЧ. В допълнение всички ДЧ ще разполагат с равнище от поне 200 евро на хектар, като ще трябва да достигнат ниво от поне 215 евро на хектар до 2027 г.

На доброволен принцип ще бъде въведена горна граница на директните плащания от 100 000 евро за големите бенефициенти. Тя ще се прилага само за основното подпомагане на доходите за устойчивост (BISS). При прилагането на горната граница ДЧ ще могат да приспадат от сумата на основното подпомагане на всеки бенефициент всички разходи, свързани с работната сила.

В началото на всяка година в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) се създава резерв, чрез който да се оказва подкрепа на селскостопанския сектор с цел пазарно управление или стабилизация или в случай на кризи, засягащи селскостопанското производство или разпределение („селскостопански резерв“). Сумата по селскостопанския резерв е 450 млн. евро по текущи цени в началото на всяка година за периода 2021—2027 г. Неизползваните суми от този резерв през финансовата 2020 година ще бъдат пренесени към финансовата 2021 година с цел формиране на резерва (точните години ще бъдат синхронизирани с преходния период на ОСП).

Бюджетните трансфери от 1-ви към 2-ри стълб на ОСП ще бъдат до 42%, като с 25% ще се финансират всяко действие, избрано от 2-ри стълб, 15% за финансиране само на действия в областта на околната среда и 2% за мерки в полза на младите земеделски стопани. Обратно, трансферите от 2-ри към 1-ви стълб могат да бъдат до 25% и могат да бъдат увеличени до 30% за ДЧ, чието директно подпомагане под 90% от средното за Европа.

Запознайте се с публикуваните Заключения на Европейския съвет, 17-21 юли 2020 г., от които можете да научите за постигнатите споразумения по отношение на финансирането на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Следващи стъпки

Съветът ще започне преговори с Европейския парламент с оглед да приключи работата по всички правни актове съгласно съответното правно основание като въпрос от изключителна спешност, за да се гарантира, че ЕС е в състояние да отговори на кризата. Съветът приема регламента за МФР след одобрение от Европейския парламент. Веднага след приемането на решението за собствените ресурси, държавите членки ще пристъпят към одобряването му във възможно най-кратък срок, в съответствие с конституционните си изисквания.

За България

„България получава над 1 млрд. евро повече в новия европейски бюджет. Общата сума, определена за страната ни, е 29 млрд. евро. Това договорих с колегите по време на Европейския съвет в Брюксел. За първи път за България са предвидени и допълнителни 200 млн евро за най-слабо развитите региони – за засилването на конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места. В условията на тежка световна криза, породена от коронавируса и при изключително трудни преговори защитихме и запазването на европейското финансиране за кохезионната и селскостопанската политика за страната ни, като за кохезионна политика са заложени 9 млрд евро, което е с 800 млн. повече от настоящата многогодишна финансова рамка., Бойко Борисов, министър-председател на България.

 

Предстои МЗХГ да публикува разпределението на средствата за България от договорения общ бюджет за ОСП 2021-2027 

Това съобщи министър Десислава Танева в профила си във фейсбук по повод публикуваните Заключения на Европейския съвет, отразяващи постигнатите договорености по МФР 2021-2027 и NGEU, пояснявайки:

Експерти от министерство на земеделието, храните и горите направиха предварителни прогнозни изчисления по текущи цени на разпределението на средствата за Общата селскостопанска политика от общия бюджет на ЕС за България. Изчисленията предстои да бъдат финализирани след окончателно получаване от Европейския съвет на разбивките за отделните държави-членки. Министерство на земеделието, храните и горите ще публикува окончателните данни след получаване на официална подробна информация за средствата за ОСП за България от Европейския съвет.“

„Очакваме предвиденият финансов ресурс да позволи повишаване на средствата за директни плащания за България прогнозно с около 5%, в сравнение с текущия финансов период и от 5,3 млрд. евро да станат 5,6 млрд. евро.“

Очакваме предвиденият финансов ресурс да позволи повишаване на средствата за развитие на селските райони за България с 250 млн. евро от ЕЗФРСР, или 10% повече в сравнение с първоначалното предложение на ЕК от 2018 г. С увеличението спрямо 2018 г. средствата за ЕЗФРСР от 1.97 млрд. евро стават 2.2 млрд. евро по текущи цени. С увеличението ще се осигури относително запазване на средства, които ще са на разположение на земеделските производители. Бенефициентите ще имат достъп до същото ниво на финансиране по мерките за развитие на селските райони предвид демаркацията с Оперативна програма Региони в растеж, предвид че населени места над 15 хил. жители ще са в обхвата на същата.“

Повече информация от премиера на България можете да научите от изявлението ТУК👇

България получава над 1 млрд. евро повече в новия европейски бюджет. Общата сума, определена за страната ни, е 29 млрд евро. Това договорих с колегите по време на Европейския съвет в Брюксел. За първи път за България са предвидени и допълнителни 200 млн евро за най-слабо развитите региони – за засилването на конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места. В условията на тежка световна криза, породена от коронавируса и при изключително трудни преговори защитихме и запазването на европейското финансиране за кохезионната и селскостопанската политика за страната ни, като за кохезионна политика са заложени 9 млрд евро, което е с 800 млн повече от настоящата многогодишна финансова рамка.

Публикувахте от Бойко Борисов в Понеделник, 20 юли 2020 г.

Източник: www.consilium.europa.eu; www.facebook.com/boyko.borissov; www.facebook.com/desitaneva; http://tomislavdonchev.info; www.facebook.com/eucouncil

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!