Европейската комисия (ЕК) одобри днес (28.10.2022 г.) трети пакет от стратегически планове по ОСП за периода 2023-2027 на Хърватия, Словения и Швеция.

Хърватия, Словения и Швеция представиха първите си предложения за стратегически план за ОСП съответно на 29, 23 и 22 декември 2021 г. след консултация със заинтересованите страни. След това те изпратиха преразгледаните си предложения, отнасящи се до забележките на Комисията, на 23 септември за Швеция, 29 септември за Словения и 7 октомври за Хърватия.

ЕК посочва, че за да бъде одобрен, всеки план трябва да бъде пълен и съвместим със законодателството, както и достатъчно амбициозен, за да изпълни целите на ОСП и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата.

От ЕК подчертават, че и трите плана имат силно екологично измерение. Словения и Швеция са отделили почти 60% от бюджета си за развитие на селските райони за цели, свързани с околната среда и климата. Планът на Словения ще подкрепи, наред с други неща, производството на възобновяема енергия от селското стопанство, позволявайки на фермерите да инвестират в биогаз, биометан и геотермални кладенци за собствените си нужди. Хърватският  план реши да се справи със селскостопанските емисии, които произтичат главно от управлението на почвата и оборския тор, докато шведският план поставя силен акцент върху улавянето на въглерод, биоразнообразието и ценните пасища, както и увеличаването на знанията за устойчивото производство.

Благодарение на финансирането от ОСП, биологичното земеделие ще бъде подпомогнато, за да обхване съответно:

  • 17% от земеделската земя в Словения;
  • 14% от земеделската земя в Швеция;
  • 12% от земеделската земя в Хърватия.

В Хърватия по-справедливо преразпределение на подкрепата ще бъде постигнато чрез преразпределяне на 20% от пакета за директни плащания на ОСП на малки и средни земеделски производители за техните първи 30 хектара земеделска земя. За да се насърчат младите хора да предприемат селскостопански дейности, ще бъдат дадени конкретни стимули на повече от 1 000 хърватски фермери на възраст под 40 години, за да им се помогне да създадат своите земеделски стопанства и да понесат първоначалните разходи за своите инвестиции. Фондът за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ще подкрепи създаването на 14 000 работни места в селските райони, както и няколко инфраструктурни инвестиции, като вода, местни пътища и детски градини.

Преразпределителното плащане ще се прилага и в Словения, за да се прехвърли част от бюджета от по-големите към по-малките земеделски стопанства. Като допълнение към директните плащания, 98 милиона евро ще бъдат използвани за подкрепа на около 25 000 фермери в сектори, които в момента са изправени пред затруднения, като екстензивно животновъдство и протеинови култури за фураж и храна. Около 800 словенски пчелари също ще получат специфична помощ за поддържане или преминаване към биологично пчеларство. ЕЗФРС ще подкрепи дребномащабни инвестиции с висока добавена стойност в селските райони, като например създаване на местни пазари и обновяване на съоръжения за продажба на местна продукция.

Швеция ще отпусне 806 милиона евро за фермерите, за да продължат с устойчивите селскостопански практики в райони, където условията за земеделие са трудни, като планини, горски райони или северни райони. Младите фермери в Швеция ще могат да кандидатстват за помощи за стартиране и да получат допълнителна подкрепа за доходите, която да им помогне в първите години след стартиране на техния земеделски бизнес. Благодарение на специфичното обучение се очаква също така около 30 000 души да придобият нови умения, свързани с ефективността, свързана с околната среда или климата, като например намаляване на рисковете за здравето на потребителите на продукти за растителна защита, подобряване на енергийната ефективност и производство или използване на възобновяема енергия.

ЕК одобри на 31.08.2022 г. първия пакет от стратегически планове по ОСП на 7 страни

Първите стратегически планове за ОСП (Обща селскостопанска политика ) на 7 държави от ЕС бяха официално одобрени от ЕК на 31 август 2022 г. – това са стратегичеките планове по ОСП на: Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания. Тези планове ще оформят начина, по който новата ОСП, която трябва да започне през 2023 г., ще се прилага от всяка държава от ЕС на национално ниво.

Всеки план съчетава широк набор от целенасочени интервенции, насочени към специфичните нужди на тази държава от ЕС и осигуряващи осезаеми резултати, свързани с целите на ниво ЕС, като същевременно допринася за амбициите на Европейския зелен пакт.

At glance: approved CAP strategic plansЕК одобри на 13.09.2022 г. втори пакет от стратегически планове по ОСП на Австрия и Люксембург

На 13 септември 2022 г. ЕК одобри стратегичеките планове по ОСП на: Австрия и Люксембург. Това е вторият пакет на одобряване на стратегическите планове по ОСП от ЕК след одобрените на 31 август планове на горецитираните 7 страни от ЕС.

От ЕК обръщат внимание, че процесът на одобрение за много планове все още продължава и че всички прегледи се публикуват на английски език, а преводите ще бъдат публикувани, когато станат достъпни.

ЕК ще публикува „Бърз преглед“ („At a glance overviews“) на всеки стратегически план по ОСП, когато бъде официално одобрен на ниво ЕК👉ТУК!

До къде е България?

На 27 октомври 2022 г. се проведе 24-то онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (ТРГ за разработване на СПРЗСР). Целта на заседанието бе да обсъди с членовете на ТРГ-то ревизиран вариант на Стратегическия план, представен от МЗм пред службите на ЕК на 19.10.2022 г. Зам.-министър Събев уточни, че има уверението на ЕК, че в кратки срокове ще изпрати последни бележки и коментари, възникнали в процеса на консултациите между службите на ЕК и МЗм. След това МЗм ще ги представи за обсъдени в рамките на предстоящо заседание на ТРГ, преди тяхното отразяване и финалното изпращане на СПРЗСР 2023-2027 към ЕК.

Източник: https://agriculture.ec.europa.eu/; EUAgri; https://ruralnet.bg/; МЗм

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 31 октомври тече обществена консултация по Доклада за екологична оценка на Стратегическия план по ОСП. На 31 октомври МЗм ще проведе среща за обсъждане на Доклада!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!