Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за 11- то изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Това става ясно от публикуваното Решение за изпълнение на Комисията C(2021) 8541 от 19.11.2021 г. за одобрение на 11- тата нотификация по ПРСР 2014-2020.

ЕК в Решението си пояснява, че с  Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета бе удължена продължителността на програмния период 2014—2020 до 31 декември 2022 г. и на държавите членки бе предоставена възможността да финансират своите удължени програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г. Поради това програмите за развитие на селските райони следва да бъдат изменени.

След като на 19.02.2021 г. Комитетът за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 гласува предложенията от 11-то изменение и допълнение на Програмата и даде мандат на Управляващия орган (УО) да ги гоговори с ЕК, на 11 март 2021 г. България представи на ЕК искане за одобряване на 11-то изменение на ПРСР 2014-2020. С горецитираното Решение ЕК одобрява изменението на ПРСР 2014-2020 в окончателната му версия, изпратена на Комисията на 4 ноември 2021 г.

Разходите, станали допустими в резултат на изменението на ПРСР 2014-2020, са допустими от 11 март 2021 г.

В резултат на добавянето на средства за преходния период към уължената ПРСР 2014-2020, и прехвърлянето на средства между мерки и подмерки, общият публичен принос на ПРСР2014-2020 се увеличава с 900 170 048 евро публични средства (от 2 895 255 368 до 3 795 425 417 евро публични средства), като стойността на приноса на ЕЗФРСР се увеличи съответно със 762 327 809 евро (от 2 366 716 966 евро до 3 129 044 775 евро).

👉Пакет документи с одобрено Единадесето изменение на ПРСР 2014-2020

С одобреното 11-то изменение на ПРСР 2014-2020 е осигурена финансова сигурност за земеделските стопани и другите бенефициенти през 2021 г. и 2022 г. между двата програмни периода.

Източник: www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!