Eвропейската комисия (ЕК) прие Регламент, с който се осигурява обща рамка за мониторинг и оценка на постиженията на Общата селскостопанска политика (ОСП) в новия програмен период 2023-2027.

В това решение се определят също така ясни правила относно подробната информация, която държавите членки ще трябва да събират, за да могат да разработят подходящи ИТ инструменти и системи за събиране преди старта на новата ОСП на 1 януари 2023 г.

Настоящият Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475 бележи важна стъпка в съответствие с цялостното преориентиране на ОСП — от фокус върху съответствието към фокус върху резултатите и изпълнението. Необходима е обща рамка и изчерпателен набор от данни, за да се извършва мониторингът и оценката на ОСП и тя допринася за повишаване на ефективността и ефикасността на ОСП, както и за по-голям отговор на социалните и екологичните нужди, изтъкват от ЕК.

Определената в Регламента нова рамка за оценка се основава на съществуващия опит и осигурява общо разбиране на ключовите понятия и елементи за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите планове по ОСП. Когато оценяват своите стратегически планове по ОСП, от държавите членки се очаква да оценят своите фактори за успех. Факторите за успех, изброени в приложението към Регламента имат за цел да оценят постигането на целите на ОСП, например намаляването на емисиите на парникови газове в селското стопанство, стабилността или увеличаването на доходите от селското стопанство, подобряването на баланса на хранителните вещества в земеделските земи или разрастването на предприятията в селските райони. Ползите от стратегическите планове по ОСП също трябва да бъдат постигнати при разумни разходи и фактор за опростяване както за бенефициерите, така и за администрацията. Поради това в новия Регламент се обръща внимание и на ефективността, като се обръща специално внимание на административните разходи и използването на цифрови инструменти и сателитни спътници.

В рамките на годишния доклад за качеството на изпълнението държавите членки ще споделят с ЕК обобщени данни на национално равнище, като предлагат преглед на степента на изпълнение на стратегическия план по ОСП на национално равнище. Това обаче няма да е достатъчно, за да позволи на ЕК да оцени ОСП. Поради това в новата рамка за мониторинг и оценка държавите членки ще предоставят също така задълбочена информация на ЕК.

По-конкретно държавите членки ще докладват на ЕК следната информация:

  • данни за интервенциите по бенефициенти за всяко от извършените плащания по ОСП;
  • данни за бенефициенти, със специфичните характеристики на бенефициенти по ОСП, вкл. техния пол, местоположението на тяхното земеделско стопанство, както и селскостопанските практики, които те прилагат при новата „условност“;
  • данни за секторните интервенции с административна информация за организацията на производителите, ако е приложимо, както и подробна информация за интервенциите, извършени в конкретни сектори като плодове и зеленчуци, вино или пчеларство;
  • данни за проектите по линия на Европейското партньорство за иновации, подпомагани от ОСП;
  • данни за Местните инициативни групи (МИГ) и дейностите, финансирани по LEADER.

ЕК пояснява, че благодарение на тези подробни данни, ЕК и независимите анализатори и изследователи, ще могат да оценят приноса на ОСП за постигането на нейните десет конкретни цели. Тези данни ще бъдат използвани и за подготовка за следващата ОСП, както и за изпълнение на няколко препоръки на Европейската сметна палата.

Запознайте се с👉Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475 на Комисията от 6 септември 2022 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на стратегическите планове по ОСП и представянето на информация за мониторинга и оценката

Източник: https://agriculture.ec.europa.eu/; https://eur-lex.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ: ЕК одобри стратегическите планове по ОСП на Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!