Европейската комисия (ЕК) предложи в края на месец март 2022 г. да се актуализират правилата на ЕС за защита на потребителите, за да им се дадат повече права в контекста на екологичния преход.

Актуализираните правила ще гарантират, че потребителите могат да избират продуктите, които купуват, по информиран и екологосъобразен начин. Потребителите ще имат право да знаят колко дълго е проектиран да трае даден продукт и как и дали може да бъде поправен. Освен това с правилата ще се засили защитата на потребителите от ненадеждни или неверни твърдения за екологосъобразност, като се забранят подобни заблуждаващи твърдения и практики, включително по отношение на трайността на даден продукт.

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: „Подкрепяме потребителите, които все по-често искат да избират по-трайни продукти, които могат да бъдат поправяни. Трябва да гарантираме, че тяхната ангажираност не е възпрепятствана от подвеждаща информация. С настоящото предложение им предоставяме силни нови инструменти за информиран избор и за повишаване на устойчивостта на продуктите и нашата икономика.“

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс добави: „Ако не се преориентираме към по-устойчиво потребление, няма да постигнем целите на Европейския зелен пакт — толкова е просто. Повечето потребители са готови да дадат своя принос, но станахме свидетели и на увеличаване на броя на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност и практиките за преждевременно излизане от употреба на продуктите. За да се включат активно в екологичния преход, потребителите трябва да имат право на информация, за да избират по устойчив начин. Те трябва също така да бъдат защитени от нелоялни търговски практики, които злоупотребяват с интереса им към по-екологосъобразни стоки.“

Ново право на информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите

Комисията предлага да се измени Директивата за правата на потребителите, за да се задължат търговците да предоставят на потребителите информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите:

 • Трайност: Потребителите трябва да бъдат информирани за гарантираната трайност на продуктите. Ако производителят на потребителска стока предлага търговска гаранция за трайност за повече от две години, продавачът трябва да предостави тази информация на потребителя. За консумиращите енергия стоки продавачът трябва също така да информира потребителите, когато производителят не е предоставил информация относно търговска гаранция за трайност.
 • Поправки и актуализации: Продавачът трябва също така да предостави съответна информация за поправките, като например рейтинга на възможностите за поправка (когато е приложимо) или друга информация за поправките, предоставена от производителя, като например наличието на резервни части или ръководство за извършване на поправка. За интелигентните устройства и цифровото съдържание и услуги потребителят трябва също така да бъде информиран за актуализациите на софтуера, предоставяни от производителя.

Производителите и продавачите ще решат кой е най-подходящият начин за предоставяне на тази информация на потребителя — върху опаковката или в описанието на продукта на уебсайта. Във всеки случай тя трябва да бъде предоставена преди покупката и по ясен и разбираем начин.

Забрана на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност и планираното излизане от употреба

ЕК предлага също така няколко изменения на Директивата за нелоялните търговски практики. На първо място списъкът на продуктовите характеристики, по отношение на които търговецът не може да подвежда потребителите, се разширява, за да бъдат обхванати екологичното или социалното въздействие, трайността и възможностите за поправка. След това се добавят нови практики, считани за заблуждаващи след оценка на всеки отделен случай, като например твърденията за екологосъобразност по отношение на бъдещи екологични резултати без ясни, обективни и проверими ангажименти и цели и без независима система за мониторинг.

Към така наречения черен списък на забранените нелоялни търговски практики в директивата се добавят следните нови практики:

 • Неуведомяване за характеристики, въведени за ограничаване на трайността, като например софтуер, който спира или понижава функционалността на стоката след определен период от време;
 • Общите, неясни твърдения за екологосъобразност, при които отличните екологични характеристики на продукта или търговеца не могат да бъдат доказани. Примери за такива общи твърдения за екологосъобразност са „екологосъобразен“, „еко“ или „зелен“, които погрешно загатват или създават впечатление за отлични екологични резултати;
 • Твърдения за екологосъобразност за целия продукт, когато екологосъобразността се отнася само до определен аспект на продукта;
 • Поставяне на доброволна маркировка за устойчивост, която не се основава на схема за проверка от трета страна или не е създадена от публични органи;
 • Неуведомяване, че дадена стока е с ограничена функционалност, когато се използват консумативи, резервни части или принадлежности, които не са предоставени от първоначалния производител.

ЕК пояснява, че тези изменения имат за цел да се гарантира правна сигурност за търговците, но също така да се улесни правоприлагането в случаи, свързани със заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и преждевременно излизане от употреба на продуктите. Освен това като се гарантира, че твърденията за екологосъобразност отговарят на истината, потребителите ще могат да избират продукти, които действително са по-добри за околната среда от други конкурентни продукти. Това ще насърчи конкуренцията за по-екологично устойчиви продукти, като по този начин ще се намали отрицателното въздействие върху околната среда.

 

До 29 май ЕК провежда консултация по предложението за директива

Консултацията Политика за защита на потребителите — засилване на ролята на потребителите в екологичния преход е отворена до 29 май 2022 г. (до полунощ брюкселско време) чрез портала на ЕК 👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation…

Подпомагането на потребителите да участват в постигането на по-устойчива икономика („зелен преход“) е основна цел на преразглеждането на политиката на ЕС за защита на потребителите („програма за потребителите“). Тази инициатива на ЕК има за цел основно да:

 • се гарантира, че потребителите получават надеждна и полезна информация за продуктите, например относно техния жизнен цикъл и възможности за ремонт
 • се предотврати имитирането на екологосъобразност („зелени заблуди“) и продажбата на продукти с прикрито съкратен жизнен цикъл
 • се определят минимални изисквания за означения и етикети за устойчивост.

В 👉сайта на консултацията можете да откриете на български език:

 • Предложение за директива – COM(2022)143
 • Приложение – COM(2022)143
 • Обобщение на оценката на въздействието – SWD(2022)86

Следващи стъпки

Всички получени в рамките на консултацията предложения и коментари ще бъдат обобщени от ЕК и публикувани в сайта на консултацията. Те ще бъдат представени на Европейския парламент и Съвета, за да бъдат използвани в законодателния дебат. След като предложенията бъдат приети и транспонирани в националното законодателство на държавите членки, потребителите ще имат право на правна защита в случай на нарушения.

 

Източник: https://ec.europa.eu/commission/; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!