Днес Европейската комисия (ЕК) публикува препоръки за всяка държава-членка, с цел  да окаже съдействие при изготвянето на техните стратегически планове за ОСП.

Тези препоръки са част от диалога между ЕК и държавите-членки, за да им се помогне в разработването на ОСП от 2023 г., както и да се гарантира, че техните стратегически планове за ОСП допринасят по амбициозен начин за Европейската зелена сделка.

👉Препоръки на Комисията за стратегическия план на ОСП на България

Приложения към препоръките на Комисията👇

👉Приложение 1 Референтни стойности за количествено определените цели на Зелената сделка и Приложение 2 – Развитие на емисиите на парникови газове от селското стопанство и земеползването, промяната на земеползването и горското стопанство в ЕС

Като ключов елемент от реформата на ОСП, тези стратегически планове ще установят как всяка държава-членка ще използва инструментите на ОСП въз основа на анализ на техните условия и нужди и с цел постигане на специфичните цели на ОСП, както и на елите на Европейската зелена сделка.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски каза: „ Препоръките към държавите-членки са решаваща стъпка в прехода към увеличаване на устойчивостта и устойчивостта на нашия селскостопански сектор. Настоятелно препоръчвам на държавите-членки да вземат предвид тези препоръки, докато изготвят своите стратегически планове за ОСП. По този начин можем да осигурим ОСП, която е в съответствие със Зелената сделка и която подкрепя фермерите като двигатели на зеления преход. Заедно с Европейския парламент и Съвета ще гарантираме, че реформата на ОСП поддържа необходимите екологични и климатични амбиции . “

Комисията предоставя препоръки за всяка държава-членка въз основа на анализ на техния земеделски сектор и селските райони. Тези препоръки са свързани с деветте специфични цели на ОСП, които засягат екологичните, социалните и икономическите предизвикателства и с кръстосана цел относно знанията и иновациите.

Също така препоръките вземат предвид европейските амбиции на Зелената сделка и по-точно шест количествено определени цели в стратегиите „От фермата до трапезата“ и за Биологичното разнообразие 2030. Препоръките имат за цел да покажат посоката, която стратегическите планове на ОСП трябва да поемат, за да изпълнят тези цели, както и да идентифицират ключови проблеми, които трябва да бъдат решени от държавите-членки, и как да се справят с тях.

Освен това, за да постигне целта от 25% за биологично земеделие, Комисията препоръча на по-голямата част от държавите-членки да разработят необходимите структури на веригата за доставки на храни, да идентифицират местния потенциал на биологичното производство, да насърчат потреблението на биологични продукти и да осигурят подкрепа за конверсия за и поддържане на биологично земеделие чрез развитие на селските райони.

Що се отнася до целите на ОСП, свързани с повишаване на конкурентоспособността и привличане на млади фермери, Комисията препоръчва на множество държави-членки да улеснят достъпа до финансиране, например чрез по-широко използване на финансовите инструменти, налични в рамките на развитието на селските райони.

Друг пример е намаляването на употребата и риска от пестициди. Комисията препоръчва на държавите-членки да насърчават устойчивото използване на пестициди, като осигуряват възприемането на интегрирано управление на вредителите. Те се фокусират върху растежа на здрава култура с възможно най-малко смущения в агро-екосистемата и насърчават естествените методи за борба с вредителите.

И накрая, препоръките също така посочват необходимостта от увеличаване на стойността на селскостопанските продукти на ниво първичен производител чрез географски указания или местни и регионални вериги за доставки.

Източник: https://ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!