Броят на земеделските производители, които получават съвети и имат достъп до обучение в ЕС, се е увеличил през периода 2014-2020 г. в сравнение с 2007-2013 г.

Това сочи публикуван на 2 май 2022 г. доклад от проучване „Evaluation support study on the CAP’s impact on knowledge exchange and advisory activities“ („Проучване в подкрепа на оценката за въздействието на ОСП върху обмена на знания и консултантските дейности“), изготвено от ADE в сътрудничество с CCRI и ÖIR и финансирано от Европейската комисия (ЕК).

Това проучване оценява въздействието на Общата селскостопанска политика (ОСП) за 2014-2020 г. върху обмена на знания, консултантските дейности и иновациите. Мерките за развитие на селските райони предлагат пряка финансова подкрепа за обучение или консултантски дейности и за иновативните проекти на оперативните групи на ЕПИ-АГРИ. Заедно с няколко инструмента на ОСП, като европейската мрежата на Европейското партньорство за иновации в селското стопанство (ЕПИ-АГРИ), Системата за съвети в земеделието, Системата за знания и иновации в селското стопанство СЗИСС (AKIS) и Национални/регионални селски мрежи, те пряко насърчават обмен на знания, консултантски и иновационни дейности. Други мерки за развитие на селските райони, като мярката за агроекология и климата или инвестиционната мярка, също допринасят пряко или косвено за тези дейности за обмен на знания и съвети, като превръщат подкрепата в предмет на изискване за обучение или консултации. Освен тях, в лозаро-винарския сектор, специфична мярка за подкрепа също е посветена на иновациите. Това проучване разглежда тези дейности, подкрепяни от ОСП във всички държави-членки на ЕС-28 и по-конкретно казуси в осем държави-членки.

👉 „Evaluation support study on the CAP’s impact on knowledge exchange and advisory activities“
👉 Еxecutive summary of the evaluation

Въпреки значителното увеличение обаче, целите все още не са напълно постигнати, както в усвояването, така и в разходите.

Новата ОСП планира по-добре да съсредоточи усилията на европейско и национално ниво върху обмен на знания и иновации за интелигентно и устойчиво земеделие със специална ключова цел за „Насърчаване на знания и иновации“.

Проучването предоставя насоки за максимизиране на възможностите за превръщане на земеделските практики в по-устойчиви в бъдеще, както е заложено е  стратегията „От фермата до трапезата“.

Нивото на основно обучение, което фермерите са получили, се е увеличило от 12% през 2010 г. на 23% през 2016 г. Консултантските услуги допринасят за ученето през целия живот на фермерите, като 1,22 милиона фермери са обучени, а броят на фермерите, получаващи съвети, се е увеличил от 178 500 през 2007-2013 г. на 643 741 през 2014-2020 г.

До края на 2021 г. има повече от 2 200 оперативни групи на ЕПИ-АГРИ. Други оперативни групи в момента са в ход и ще публикуват резултатите си, след като проектите приключат. Очакванията в плановете на ОСП за следващия период са, че броят на групите може да се утрои. В следващия период те ще станат видими веднага щом проектът им започне да увеличава синергията с проектите Хоризонт Европа.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Като цяло ясно мнозинство от респондентите (98%) твърдят, че осъзнават, че ЕС се опитва да насърчи обмена на знания, консултантски дейности и иновации в селскостопанския и горския сектор и в селските райони, като предоставя на държавите-членки финансова подкрепа за мерки за развитие на селските райони чрез ОСП. Освен това 87% показаха, че ОСП изисква националните администрации да създадат система за съвети в земеделието (FAS), за да помогнат на земеделските производители и други бенефициенти да намерят съвети за по-добро разбиране и спазване на правилата на ЕС.
По отношение на областите, върху които ОСП трябва да съсредоточи подкрепата си за трансфер на знания и иновации, отговорите от допитването са много еднакво разпределени между дадените варианти:
📌 Управление на фермата като цяло, обхващащо икономиката на фермата, устойчивостта на околната среда, действията по отношение на климата и/или хуманно отношение към животните  (12%);
📌 Действия в областта на околната среда върху биоразнообразието и действия в областта на климата (10%);
📌Екологично въздействие върху водата и Екологично въздействие върху почвата (9%);
📌 Иновации, земеделие с помощта на цифрови технологии и икономическа жизнеспособност (8%);
📌 Хуманно отношение към животните и здраве и здраве на растенията (7%);
📌 Безопасност на храните и социални аспекти (6%).

Въпреки тези обнадеждаващи цифри досега политиката достигна само около 10% от земеделските стопанства в ЕС, което показва маржа за напредък за новата ОСП. Оценката отбелязва, че прилагането на мерките на ОСП за обмен на знания, консултантски дейности и иновации пострада от закъснения и ниски разходи поради административната тежест. Това ще бъде значително намалено в новата ОСП. Средният процент на изпълнение за всички мерки, взети заедно, възлиза на 27% в края на 2020 г. Съществува и необходимост от подобряване на съгласуваността и приобщаването на съветите за земеделските стопанства като цяло, както и на свързаните с тях мерки в рамките на развитието на селските райони, тъй като те се управляват от различни органи с юрисдикционни правомощия и цели, които понякога се различават.

Необходимостта от по-нататъшен обмен на знания и обучение е една от десетте цели на новата ОСП за 2023-2027 г. Например, ще бъдат положени специални усилия за укрепване на потоците от знания в рамките на AKIS. Това ще включва целенасочени съвети във фермата, изграждане на хранилище на знания с готова информация за практика, организиране на задължително обучение за съветници и осигуряване на обучение на фермерите, което ще бъде в по-голяма степен насочено към търсенето. Срещи във фермите също ще бъдат организирани в рамките на мрежата AKIS, така че фермерите, съветниците и изследователите да могат да си взаимодействат и да обменят нуждите на фермерите и актуалните знания на учените. Бюджетът на ОСП ще подкрепи наред с други дейности партньорски дейности и програми за обучение за мобилност в чужбина за съветници.

Докладът заключава, че политиката на ОСП за обмен на знания и консултантски дейности остава актуална, тъй като предоставя ясна добавена стойност за ЕС и има значителна роля в подпомагането на земеделските производители да направят прехода към зелен и устойчив селскостопански сектор. Знанията и иновациите ще бъдат приоритет в стратегическите планове на ОСП за по-добра подкрепа на прехода към по-устойчиви земеделски системи.

Контекст

Проучването обхваща съответните инструменти и мерки на ОСП за периода 2014-2020 г. Съответните мерки в рамките на политиката за развитие на селските райони на ОСП включват: трансфер на знания и информационни действия, включително обмен на стопанства и демонстрация във фермата; Консултантски услуги, включително предоставяне на съвети, създаване на консултантски услуги и обучение на съветници; сътрудничество, по-специално чрез ЕПИ и други проекти за сътрудничество; и техническа помощ.

Източник: https://ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!