Стратегия „От фермата до трапезата – за справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система

Днес Европейската комисия (ЕК) прие стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система, както и всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие — да върнем природата в живота си. Двете стратегии се подсилват взаимно и обединяват природата, земеделските стопани, предприятията и потребителите за съвместна работа с цел конкурентоспособно устойчиво бъдеще.

Стратегията „От ферма до трапезата“ на ЕК е в основата на Европейската Зелена сделка, която цели да направи хранителните системи справедливи, здрави и екологични.

👉Запознайте се със стратегията  „От фермата до трапезата“ ТУК!

👉Посетете новия уебсайт на ЕК за стратегията „От фермата до трапезата“ ТУК!

👉 Открийте отговори от ЕК на най-често задаваните въпроси към стратегията „От фермата до трапезата“ ТУК!

 

Хранителните системи не могат да бъдат гъвкави при кризи като пандемията Covid-19, ако не са устойчиви. Трябва да преработим нашите хранителни системи, които днес представляват почти една трета от глобалните емисии на парникови газове, консумират големи количества природни ресурси, водят до загуба на биологично разнообразие и отрицателни последици за здравето (поради недостатъчното и прекомерното хранене) и не позволяват справедлива икономическа възвръщаемост и поминък за всички участници, по-специално за първичните производители.

Устойчивостта на нашите хранителни системи  носи нови възможности за операторите в хранителната верига. Новите технологии и научните открития, съчетани с повишаване на обществената осведоменост и търсенето на устойчива храна, ще бъдат от полза за всички заинтересовани страни.

Стратегията „От ферма до трапезата“ на ЕК има за цел да ускори прехода към устойчива хранителна система, която трябва:

  • да има неутрално или положително въздействие върху околната среда
  • да спомага за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към неговото въздействие
  • да предотвратява загубата на биоразнообразие
  • да гарантира  продоволствената сигурност, храненето и общественото здраве, като се гарантира, че всеки има достъп до достатъчна, безопасна, питателна, устойчива храна
  • да запазва достъпността на храните, като същевременно генерират по-справедлива икономическа възвръщаемост, насърчават конкурентоспособността на сектора на доставките в ЕС и насърчават справедливата търговия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„От фермата до трапезата“ залага 50% намаление на използваните пестициди до 2030 година

Стратегията поставя конкретни цели за трансформиране на продоволствената система на ЕС, които включват намаляване с 50 % на използването на пестициди и риска от тях, намаляване с най-малко 20 % на използването на торове, намаляването с 50 % на продажбите антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури и заделянето на 25 % от земеделската земя за биологично земеделие. Тя предлага и амбициозни мерки, които да гарантират, че най-лесният вариант за гражданите на ЕС ще бъде и най-здравословният, в т.ч. подобряване на етикетирането, с което да се отговори по-добре на нуждата на потребителите от информация относно здравословните и устойчиви храни.

Стратегията определя както регулаторни, така и нерегулаторни инициативи, като общите политики в областта на селското стопанство и рибарството са ключови инструменти за подпомагане на справедливия преход.

Предложение за законодателна рамка за устойчиви хранителни системи ще бъде представено в подкрепа на изпълнението на стратегията и развитието на устойчива политика в областта на храните. Като взема предвид наученото от пандемията COVID-19, Комисията ще разработи и план за действие в извънредни ситуации за осигуряване на снабдяването и продоволствената сигурност . ЕС ще подкрепи глобалния преход към устойчиви селскостопански и хранителни системи чрез своите търговски политики и инструменти за международно сътрудничество.

ЕК посочва, че за да се даде възможност и да се ускори преходът към справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система, консултантските услугифинансовите инструменти , но също така и научните изследвания и иновациите са от съществено значение, тъй като те могат да помогнат за разрешаване на напрежението, разработване и тестване на решения, преодоляване на бариерите и разкриване на нови пазарни възможности.

Франс Тимерманс, изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия:„ Коронавирусната криза показа колко сме уязвими всички ние и колко е важно да възстановим баланса между човешката дейност и природата. В основата на стратегиите „Зелена сделка“ стратегиите за биологично разнообразие и „Farm to Fork“ сочат нов и по-добър баланс между природата, хранителните системи и биоразнообразието; да защитим здравето и благополучието на нашите хора и същевременно да повишим конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС. Тези стратегии са решаваща част от големия преход, който предприемаме.

Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви, „Трябва да вървим напред и да превърнем продоволствената система на ЕС в движеща сила за устойчивото развитие. Стратегията „От фермата до трапезата“ ще окаже навсякъде положително въздействие върху начина, по който произвеждаме, купуваме и консумираме храна, като по този начин ще допринесе за здравето на гражданите, обществото и околната среда. Тя предлага възможност за балансиране между продоволствените системи и здравето на планетата, за да се гарантира продоволствената сигурност и да се изпълни желанието на европейците за здравословна, равноправна и екологична храна.“

Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, каза: „Природата е от важно значение за физическото и психическото ни благосъстояние. Благодарение на нея се пречистват въздухът и водата, регулира се климатът и се опрашват посевите ни. Ние обаче действаме сякаш тя е маловажна и я губим с безпрецедентна скорост. Новата стратегия за биологичното разнообразие надгражда успешните минали начинания и добавя нови инструменти, които ще ни насочат към реална устойчивост от полза за всички. Целта на ЕС е да опазва и възстановява природата, да допринася за икономическото възстановяване от сегашната криза и да проправя пътя за амбициозна глобална рамка за опазване на биологичното разнообразие навсякъде на планетата.“

Следващи стъпки

Европейската комисия приканва Европейския парламент и Съвета да одобрят тези две стратегии и техните ангажименти. ЕК приканва и всички граждани и заинтересовани страни  да участват в широк обществен дебат. При изготвянето и представянето на националните Стратегически планове за ОСП след 2020 г. държавите-членки ще трябва да се съобразят с приетитет стратегии.

Видео на стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“

Източник: https://ec.europa.eu; https://eur-lex.europa.eu; изображения: EuropeanCommission; EUAgri

ВИЖТЕ ОЩЕ: ЕК публикува всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!