На 15 декември 202 г. Европейската комисия (ЕК) постави началото на набор от показатели за възстановяване и устойчивост — публична онлайн платформа, в която се публикува постигнатият напредък по изпълнението както на Механизма за възстановяване и устойчивост като цяло, така и на отделните национални планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Държавите членки ще използват средствата, предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility/RRF), за да изпълнят амбициозни реформи и инвестиции, чрез които да направят своите икономики и общества по-устойчиви и подготвени за зеления и цифров преход.

ЕК пояснява, че наборът от показатели е преди всичко инструмент, чрез който по прозрачен начин се представя информация на гражданите на ЕС относно изпълнението на Механизма RRF. Той ще послужи и като основа за изготвяне на годишните доклади на Комисията относно изпълнението на Механизма RRF и доклада за преглед до Европейския парламент (ЕП) и Съвета, както и на диалога относно възстановяването и устойчивостта между ЕП и ЕК.

В уебсайта на ЕК на набора от показатели за възстановяване и устойчивост има специални раздели относно изпълнението на ключовите етапи и целите и относно плащанията по Механизма RRF, както и конкретни събрани от ЕК данни, като например разбивка на разходите по области на политиката и на екологосъобразните, цифровите и социалните разходи по Механизма RRF. В набора от показатели е предоставена и информация за качеството чрез тематични анализи на изпълнението на плановете в конкретни области на политиката.

👉Можете да проследявате напредъка на България, на други държави-членки или на ЕС като цяло в уебсайта на ЕК за набора от показатели за възстановяване и устойчивост👉https://ec.europa.eu…

От  ЕК посочват, че първоначална версия на набора от показатели, публикувана на 15.12.2021 г., съдържа данни за националните ПВУ, представени досега от държавите членки, които са одобрени от ЕК и от Съвета- 22 плана до момента. Данните ще бъдат актуализирани, когато бъдат одобрени още планове. Ключовите етапи и целите ще бъдат представени като изпълнени, едва когато дадена държава членка е предоставила доказателства на ЕК, че ключовият етап или целта са изпълнени, и когато ЕК е дала положителна оценка в решение за изпълнение- етап, който нито една държава членка не е достигнала към момента.

Наборът от показатели съдържа два вида информация:

  • данни, събрани от Комисията при мониторинга на изпълнението на НПВУ, в това число информация относно изпълнението на ключовите етапи и на целите, докладвана от държавите членки и оценена от ЕК. Също така е включена информация относно плащанията, както и данни, разработени от ЕК, като например разходите по всяка от шестте области на политиката в рамките на Механизма RRF и социалните разходи по него, както е определено в делегирания акт за Механизма за възстановяване и устойчивост от 2 декември 2021 г.;
  • данни, събрани от държавите членки, относно 14-те общи показателя за отчитане, определени в делегирания акт за Механизма за възстановяване и устойчивост от 2 декември 2021 г. Чрез тези данни може да се наблюдава напредъкът по изпълнението на ПВУ по пътя към постигане на общите цели на Механизма RRF. Те също така показват цялостните резултати по Механизма RRF.

Държавите членки ще представят доклад за общите показатели два пъти в годината — със срок до 28 февруари и до 31 август. След това ЕК ще актуализира данните на уебсайта на набора от показатели съответно до април и до октомври същата година. Първите доклади за общите показатели ще бъдат предадени през февруари 2022 г.

Изявления на членовете на колегиума

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на ЕК, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: „Този ценен инструмент ще покаже точно по какъв начин страните от ЕС напредват с осъществяването на планираните от тях инвестиции и реформи по пътя към икономическо възстановяване. Онлайн наборът от показатели е достъпен за всеки, тъй като нашата цел е всеки в Европа да извлече ползи от тези реформи и инвестиции в момент, когато излизаме от непосредствената криза и се насочваме към дългосрочен растеж“.

Комисарят по въпросите на икономиката, Паоло Джентилони, заяви: „Наближава краят на годината, в която Механизмът за възстановяване и устойчивост се превърна в реалност и започна да помага на нашите икономики да се възстановят с пълна сила от пандемията. Днес изпълняваме ключов ангажимент към Европейския парламент: тази нова онлайн платформа ще бъде мощен инструмент за прозрачност и отчетност. На нея нашите граждани ще могат да следят начина, по който Механизмът за възстановяване и устойчивост подкрепя насърчаващите промяната инвестиции и реформи за постигане на устойчив растеж — както в собствената си страна, така и в цяла Европа“.

Следващи стъпки

Първите доклади от държавите членки относно общите показатели ще бъдат предадени през пролетта на 2022 г. След това ЕК ще актуализира уебсайта на набора от показатели до април 2022 г.

Източник: https://ec.europa.eu/commission/

ВИЖТЕ ОЩЕ: България официално внесе Националния план за възстановяване и устойчивост в ЕК. Какво ще подпомага компонент „Устойчиво селско стопанство“?

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!